Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 291/XVII/2016 Rady Miasta Rybnika

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany w statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu

Tekst pierwotny

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2015 r. poz. 1515 ze zm.),

- art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz 406 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury i Sportu

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. W statucie Industrialnego Centrum Kultury w Rybniku-Niewiadomiu nadanym Uchwałą Nr 243/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 listopada 2015 r. skreśla się § 7.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Adam Fudali

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe