Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 16.164.2016 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały nr 14.135.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1484 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy,
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych
zgodnie z uchwałą nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 roku,
uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 14.135.2015 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Rydułtowach oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania (Dz. Urz. Woj. Śl. poz. 5929) § 6 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć wykaz uczniów zamieszkałych na terenie innych gmin zawierający imię i nazwisko ucznia oraz nazwę gminy, w której on zamieszkuje.".

§ 2.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe