Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 130/XVI/2015 Rady Gminy Mykanów

z dnia 29 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mykanów na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 213, art.214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220 art. 221, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art.239, art. 243 oraz art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Mykanów uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala dochody w łącznej kwocie42 774 686,00 zł z tego :

a) dochody bieżące w kwocie41 614 386,00 zł

b) dochody majątkowe w kwocie 1 160 300,00 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 1a do niniejszej uchwały.

2. Ustala wydatki w łącznej kwocie46 298 989,56 zł z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie37 622 092,61 zł

b) wydatki majątkowe w kwocie 8 676 896,95 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Ustala planowane dochody budżetu z tytułu dotacji w kwocie łącznej 6 490 126,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

4. Ustala planowane dochody budżetu gminy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 372 812,00 zł, zgodnie załącznikiem Nr 3.

5. Ustala wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 372 812,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

6. Ustala plan dochodów i wydatków na zadania powierzone gminie ustawami z zakresu administracji rządowej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Ustala planowaną kwotę dochodów do odprowadzenia w 2016 roku do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6.

8. Ustala planowane wydatki majątkowe do realizacji w 2016r. w kwocie 8 676 896,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

7. Ustala planowane do realizacji projekty inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala deficyt budżetu w wysokości 3 524 303,56 zł.

2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany:

a) z planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 745 468,00 zł,

b) emisją obligacji komunalnych w kwocie 2 778 835,56 zł.

3. Ustala przychody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 9 w kwocie 6 203 668,00 zł z następujących źródeł:

a) z planowanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 745 468,00 zł,

b) planowanej spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych w kwocie 22 000,00 zł,

c) wolnych środków o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 436 200,00 zł.

d) emisji obligacji komunalnych w kwocie 5 000 000,00 zł

4. Ustala rozchody budżetu w kwocie 2 679 364,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 196 484,44 zł

b) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 1 482 880,00 zł

§ 3. Ustala limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 przeznaczonych na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 524 303,56 zł,

3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 221 164,44 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 745 468,00 zł.

5. Ustala maksymalną wysokość udzielanych przez wójta gminy pożyczek w roku budżetowym 2016 w kwocie 50 000,00 zł.

§ 4. 1. Tworzy rezerwę ogólną w wysokości 101 602,85 zł.

2. Tworzy rezerwę celową w wysokości 75 000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5. Na obsługę długu publicznego planuje w wydatkach kwotę 880 000 zł.

§ 6. Ustala planowane do udzielenia dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7. Ustala planowane dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie łącznej 180 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala wydatki w kwocie 488 161,04 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej oraz w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikami Nr 13 i Nr 14.

§ 9. Ustala plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w 2016r. zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 10. Upoważnia Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 500 000 zł.

2. Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu na rok 2016 czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach również w innych bankach niż bank wykonujący obsługę finansową Gminy Mykanów.

4. Udzielania pożyczek w roku budżetowym 2016 do wysokości określonej w §3 pkt 5.

§ 11. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mykanów.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mykanów


inż Włodzimierz Cichoń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik1a.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik2a.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf


Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik14.pdf


Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 130/XVI/2015
Rady Gminy Mykanów
z dnia 29 grudnia 2015 r.
Zalacznik15.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe