Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII-138-2016 Rady Gminy Nędza

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, oraz określenia dokumentów do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20e ust 3 i 4 oraz art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (j. t. w Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.)

Rada Gminy Nędza
uchwala :

§ 1. Określa się kryteria naboru, punktację uwzględnianą przy postępowaniu rekrutacyjnym wraz z dokumentami do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nędza.

§ 2. Kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria i ich punktację:

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole - 5 pkt,

2) miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 3 pkt,

3) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców lub opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki - 1 pkt.

§ 3. Kandydatów do klas pierwszych publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem szkoły przyjmuje się w drodze postępowania rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria i ich punktację:

1) wyniki z I części sprawdzianu po VI klasie wynoszą co najmniej 75% - 5 pkt,

2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 5 pkt,

3) szczególne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - 5 pkt,

4) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w tej szkole - 3 pkt,

5) miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie szkoły - 2 pkt.

§ 4. Dokumentami koniecznymi do potwierdzenia kryteriów są:

1) w zakresie § 2 pkt 2 oraz § 3 pkt 5 - zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców lub opiekunów prawnych kandydata w obwodzie danej szkoły,

2) w zakresie § 2 pkt 3 - oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata o miejscu zamieszkania krewnych kandydata,

3) w zakresie § 3 pkt 1 - kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu po VI klasie,

4) w zakresie § 3 pkt 2 i pkt 3 - kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nędza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Gerard Przybyła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe