Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 111(XIV)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 15 grudnia 2015r.

w sprawie budżetu Gminy Poraj na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Gminy w wysokości 37.389.643,00 zł

w tym: dochody bieżące 32.656.643,00 zł

dochody majątkowe 4.733.000,00 zł

w tym dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej: 1.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości 36.473.494,00 zł

w tym: wydatki bieżące 32.022.023,00 zł

wydatki majątkowe 4.451.471,00 zł

w tym programy finansowane z udziałem środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej: 1.261.471,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a do uchwały.

2. Z wydatków o których mowa w pkt 1 przeznacza się na :

2.1. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

w kwocie 2.812.882,00 zł - załącznik Nr 3 do Uchwały.

2.2. wydatki dofinansowane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących

gmin w kwocie 306.852,00 zł -załącznik Nr 4 do Uchwały.

2.3 wydatki na realizację wydatków bieżących na podstawie porozumień z organami

administracji rządowej w kwocie 2.000,00 zł - załącznik Nr 5.

2.4. wydatki majątkowe w kwocie 4.451.471,00 zł- załącznik Nr 7 do Uchwały.

2.5. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 16.247.371,00 zł.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 916.149,00 zł z przeznaczeniem na:

- spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 916.149,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Uchwały.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki

samorządu terytorialnego - do kwoty 5.000.000,00 zł

§ 6. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.719.448,00 zł, oraz wydatki zwiazane z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie w kwocie: 1.732.000,00 zł.

§ 7. Tworzy się rezerwy na kwotę 378.278,00zł w tym : ogólną na wydatki nieprzewidziane w budżecie w kwocie 304.278,00 zł oraz rezerwę celową w wysokości 74.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Ustala się przychody w wysokości 49.200,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 8 do Uchwały

§ 9. Ustala się rozchody na spłatę pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 965.349,00 zł- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do Uchwały.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w wysokości 180.000,00 zł.

§ 11. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10 do Uchwały.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych przez Wójta Gminy pożyczek w roku budżetowym 2016 w kwocie 50.000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przesunięć między działami,

2) lokowania wolnych środków finansowych na rachunek lokat terminowych,

3) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w roku budżetowym w wysokości do 5.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

4) przekazania uprawnień do przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek budżetowych,

5) udzielania pożyczek w roku budżetowym 2016 do wysokości 50.000,00 zł.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik9.pdf


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik10.pdf


Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik11.pdf


Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik12.pdf


Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 111(XIV)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 15 grudnia 2015 r.
Zalacznik13.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe