Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/96/2015 Rady Gminy Rędziny

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rędziny na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt.9 lit. "d" oraz lit. "i", pkt.10, art.51 ust.1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U. z 2015r. poz.1515 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215,art.216, art.217,art.218, art.219, art.220,art.221, art.222, art.233, art. 235, art.236, art. 237, art. 238, art. 239, art.242, art.243, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku poz.885 ze zm.) Rada Gminy Rędziny uchwala, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 28.101.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr.1 w tym :

- dochody bieżące w kwocie - 27.891.800,00 zł

- dochody majątkowe w kwocie -210.000,00 zł

2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 30.353.800,00 zł zgodnie z załącznikiem nr.2 w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 26.167.515,00 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 4.186.285,00 zł

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.252.000,00zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1.974.347,31 zł

b) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy w kwocie 277.652,69 zł

§ 3.

- Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- Dochody i wydatki związane z realizacja zadań bieżących z budżetu państwa przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. . Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

§ 5. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 31.000,00zł,

2) celową w wysokości - 62.000,00zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 175.007,96 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z zał. Nr.5

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 100.000,00zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Ustala się plany przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 7.

§ 10. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Zwalnia się zakłady budżetowe z odprowadzania nadwyżki środków obrotowych, ustalonej na koniec okresu sprawozdawczego do budżetu gminy.

§ 12. Przypadające do spłaty w roku 2016 raty pożyczki w wysokości 272.157,13 zł sfinansowane będą z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2pkt 6 ustawy.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1.000.000,00 zł.

2) do dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami ,

3) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

4) lokowania wolnych środków : a. w skarbowych papierach wartościowych b. na rachunkach bankowych w bankach mających siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5) do dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu.

6) do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku

Przewodniczący Rady Gminy


Maciej Mróz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik7.pdf


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/96/2015
Rady Gminy Rędziny
z dnia 30 grudnia 2015 r.
Zalacznik8.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe