Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 5/16 Burmistrza Czechowic-Dziedzic

z dnia 18 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2015 poz. 163) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484)

zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach w 2016 roku w wysokości 3.094,57 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Czechowic-Dziedzic z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Czechowicach-Dziedzicach w 2015 roku.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie od nastepnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

Burmistrz Czechowic-Dziedzic


Marian Błachut

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe