Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/110/2016 Rady Gminy Istebna

z dnia 25 stycznia 2016r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2015, poz.1515) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2016 polegających na zwiększeniu planu przychodów oraz na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w następujący sposób:

I. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniej. zł


Zwiększ. zł


400
40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Dostarczanie wody
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


52 000

52 000
52 000
52 000


-

-
-
-


70070005


Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


100 000
100 000
100 000
100 000


-
-
-
-


80080095


Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego


-
-
-
-


42 459
42 459
42 459
42 459


90090001


Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód

w tym: wydatki majątkowe
z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: wydatki bieżące
1) wydatki jednostek budżetowych
a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


-
-
-
-
-
-
-


172 000
172 000
100 000
100 000
72 000
72 000
72 000

RAZEM

152 000

214 459

Plan wydatków po zmianach wynosi 37 651 151,00 złotych.

§ 2.

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Załącznik nr 10 do uchwały nr XIV/106/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2016 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 724 941,- zł. Nadwyżkę budżetową w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2016

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina

1.2. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak

1.3. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki

1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane

1.5. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV

1.6. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid

1.7. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Istebnej Andziołówce

1.8. Budowa ujęcia wody Tokarzonka na potoku Olecka wraz z budową sieci wody surowej

1.9. Przebudowa stacji uzdatniania wody Wilcze w Istebnej

1.10. Budowa wodociągu w Koniakowie dla przysiółków Koryto, Fibaczka, Wyżrana, Rupienka

1.11. Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody
- w tym na dotacje dla grup mieszkańców


30 000

150 000

250 000

100 000

150 000

350 000

60 000

90 000

50 000

50 000


12 000

1 292 000


2.


2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce

2.2. Budowa studni głębinowej celem zasilenia wodociągu Pietraszonka Skała w Istebnej

2.3. Rozbudowa i remont sieci wodociągowej na Zaolziu w Istebnej

2.4. Rozbudowa sieci wodociągowej Wojtosze w Istebnej

2.5. Nabycie działki nr 2618 w Jaworzynce i służebności dojazdu do niej z przeznaczeniem pod budowę zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce


118 000

55 000

100 000

20 000

40 000

333 000


3.


3.1. Współfinansowanie przebudowy drogi wojewódzkiej nr 941 wraz z budową chodnika i dwóch zatok autobusowych w miejscowości Istebna - Dzielec
w tym:
- dotacja celowa dla Województwa Śląskiego

3.2. Wykup działek pod drogi

3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II

3.4. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi


3.5. Przebudowa i budowa drogi gminnej Dziedzina w Istebnej


3.6. Przebudowa drogi gminnej Wilcze-Bźniokowa-Kameralna w Istebnej


3.7. Przebudowa i budowa drogi gminnej Gliniane - Szymcze w Istebnej


3.8. Przebudowa drogi gminnej Zaolzie w Istebnej


3.9. Oświetlenie parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


3.10. Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Istebnej Centrum


3.11. Budowa wiaty przystankowej w Kosarzyskach w Koniakowie


3.12. Remont kładki na Trójstyku w Jaworzynce


443 092


443 092

100 000

150 000


100 000

100 000

50 000

150 000

150 000

44 000

29 200

17 218

50 000

1 383 510


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1

4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej


100 000


75 000

175 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap

5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce

5.3. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej


50 000

200 000

25 000

275 000


6.


6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna


6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej


6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie


30 000

23 000


13 000


66 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania


7.2. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

w tym:

- dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała


7.3. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy w Istebnej


66 700

3 000
3 000

50 000

119 700


8.


8.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu


100 000

100 000


9.


9.1. Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu


9.2. Remont nawierzchni boiska na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej


20 000

70 000

90 000


10.


10.1. Instalacja systemu napowietrzania ścieków w istniejącym reaktorze biologicznym na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej

10.2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka

10.3. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - dokumentacja

10.4. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji


100 000


145 000


30 000

30 000

305 000


11.


11.1. Budowa ogrodzenia wokół boiska "Pod Smreczkami" w Jaworzynce


29 200

29 200


RAZEM


4 168 410


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2016 r.

w złotych

Lp.

Treść

Kwota zł1.


2.
3.4.

5.6.

7.

8.

9.


10.11.


12.

13.
14.

15.

16.


PRZYCHODY BUDŻETU

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z tego:

§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"

Z pożyczek

z tego:

§ 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy"

Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę

§ 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych"

Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Razem przychody (1+2+3+4+5)

Dochody budżetu

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)


ROZCHODY BUDŻETU

Spłata kredytów

z tego:

§ 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów"

Spłata pożyczek

z tego:

§ 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów"

§ 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

Udzielone pożyczki

§ 991 "Udzielone pożyczki i kredyty"

Wykup papierów wartościowych

Razem rozchody(10+11+12)

Wydatki budżetu

Razem rozchody i wydatki (13+14)-


900 000


900 000


-

-
62 45962 459

-
-

-

962 459
38 376 092

39 338 5511 360 200

1 360 200

277 200

277 200
-

50 000

50 000
-
1 687 400

37 651 151

39 338 551


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/110/2016
Rady Gminy Istebna
z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


920 000

OGÓŁEM

920 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


600


60013

Współfinansowanie przebudowy chodnika i dwóch zatok autobusowych na Dzielcu w Istebn


443 092


2


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


3 000


3


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


5 080


4


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


11 753

OGÓŁEM

462 925


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


202 964

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


179 086

Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


159 187

Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


276 179

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 657

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


661 087

OGÓŁEM

1 478 503

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


010


01010


Dofinansowanie budowy lokalnych ujęć wody


12 000


2


754


75412


Zakup wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych


25 000


3


851


85154


Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi


29 000


4


852


85295


Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej


4 000


5


853


85311


85395


Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych


Aktywizacja społeczna osób starszych


40 000


10 000


6


921


92105


Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych


80 000


7


926


92605


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


80 000

OGÓŁEM

280 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-01-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe