Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/130/2016 Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445), art. 94, art. 211, art. 212 ust. 1, art. 216, art. 217 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238 i poz. 532) oraz art. 3, art. 5, ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 513) , na wniosek Zarządu Powiatu Gliwickiego

Rada Powiatu Gliwickiego uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 rok, uchwalonej Uchwałą Nr XIII/121/2015 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu Gliwickiego na 2016 rok, § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 73.270.899zł, w tym; a) dochody bieżące 68.286.922zł, b) dochody majątkowe 4.983.977zł.", pkt 2 otrzymuje brzmienie: "Łączną kwotę planowanych wydatków budżetu powiatu na 2016 rok w wysokości 79.597.999zł, w tym; a) wydatki bieżące 63.926.686zł, b) wydatki majątkowe 15.671.313zł", pkt 4 lit. a) otrzymuje brzmienie: "na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 149.000zł", lit. d) otrzymuje brzmienie: "na wydatki bieżące na pomoc społeczną w kwocie 494.000zł".

§ 2. Wprowadzić zmiany w tabelach Nr 1, Nr 2, Nr 2a, Nr 3 oraz w załączniku do uchwały wymienionej w §1 zgodnie z załącznikiem Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustalić tekst jednolity tabeli Nr 3 do uchwały wymienionej w §1, stanowiący odpowiednio załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Gliwickiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gliwicach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
POWIATU GLIWICKIEGO

Andrzej Kurek


Załącznik nr 1

do uchwały Nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Tabela Nr 1.

Planowane dochody budżetu powiatu wg działów klasyfikacji budżetowej i źródeł na 2016 rok

w złotych

Dział

Źródła dochodów

Dochody

ogółem

Dochody

Dochody

w tym:

bieżące w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

majątkowe w tym:

dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1

2

3

4

5

6

7

851

Ochrona zdrowia

4 500

4 500

0

0

0

V. Dotacje/środki od innych jednostek samorządu

4 500

4 500

0

0

0

terytorialnego

- wpłaty gmin i powiatów na realizację zadań bieżących

4 500

4 500

0

0

0

O G Ó Ł E M

4 500

4 500

0

0

0


Załącznik nr 2

do uchwały Nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Tabela Nr 2.

Wydatki budżetu powiatu na 2016 rok

w złotych

dział

rozdział

Nazwa

Wydatki ogółem

w tym:

Wydatki

Wydatki

bieżące

majątkowe

1

2

3

4

5

6

851

Ochrona zdrowia

45 000

45 000

0

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

45 000

45 000

0

i pielęgnacyjno- opiekuńcze

852

Pomoc społeczna

-40 500

-40 500

0

85204

Rodziny zastępcze

-40 500

-40 500

0

O G Ó Ł E M

4 500

4 500

0


Załącznik nr 3

do uchwały Nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Tabela Nr 2a.

Wydatki bieżące budżetu powiatu na 2016 rok

w złotych

Wydatki

bieżące

ogółem

w tym w

szczególności:

Wydatki jednostek budżetowych

dotacje

na

zadania

bieżące

świadczenia

na

rzecz

osób

fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t.

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t., przypadające do spłaty w danym roku budżetowym

obsługa

długu

j.s.t.

Dział

Rozdział

Nazwa

wynagrodzenia

i składki

od nich

naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

851

Ochrona zdrowia

45 000

0

45 000

0

0

0

0

0

85117

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

45 000

0

45 000

0

0

0

0

0

i pielęgnacyjno- opiekuńcze

852

Pomoc społeczna

-40 500

0

-34 000

0

-6 500

0

0

0

85204

Rodziny zastępcze

-40 500

0

-34 000

0

-6 500

0

0

0

O G Ó Ł E M

4 500

0

11 000

0

-6 500

0

0

0


Załącznik nr 4

do uchwały Nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

Tabela Nr 3.

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów

i rozchodów oraz wskazanie

źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

1.

DOCHODY

4 500

2.

WYDATKI

4 500

3.

WYNIK BUDŻETU

0

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

I.

PRZYCHODY

0

1.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

0

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

0

na rynku krajowym

- kredyt

0

2.

Nadwyżki budżetu

0

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

0

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

II.

ROZCHODY

0

1.

Spłaty pożyczek

0

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

0

- pożyczka w WFOŚiGW

0


Załącznik nr 5

do uchwały Nr XIV/130/2016

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 28 stycznia 2016 r.

stanowiący równocześnie

Tabelę Nr 3

do Uchwały Nr XIII/121/2015

Rady Powiatu Gliwickiego

z dnia 17 grudnia 2015 r.

Tabela Nr 3.

Zestawienie dochodów i wydatków, przychodów

i rozchodów oraz wskazanie

źródeł pokrycia deficytu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

1.

DOCHODY

73 270 899

2.

WYDATKI

79 597 999

3.

WYNIK BUDŻETU

-6 327 100

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

I.

PRZYCHODY

6 403 404

1.

Zaciągnięte kredyty i pożyczki

2 115 021

952

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów

2 115 021

na rynku krajowym

- kredyt

2 115 021

2.

Nadwyżki budżetu

4 288 383

957

Nadwyżki z lat ubiegłych

4 288 383

Lp.

§

Wyszczególnienie

Kwota

1

2

3

4

II.

ROZCHODY

76 304

1.

Spłaty pożyczek

76 304

992

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

76 304

- pożyczka w WFOŚiGW

76 304

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe