Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/84/16 Rady Powiatu Rybnickiego

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2016 r

Tekst pierwotny

Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, art. 212 ust. 1 pkt 2 i 4, art. 216 ust. 2 pkt 5 oraz art. 217 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) na wniosek Zarządu Powiatu, Rada Powiatu uchwala:

§ 1. Zwiększyć wydatki budżetu Powiatu na 2016 rok o kwotę 50.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w kwocie: 2.076.181,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Powiatu są nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 3. Zwiększyć przychody budżetu o kwotę 50.000 zł.

§ 4. W związku z § 2 niniejszej Uchwały Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr XII/80/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 rok wraz z załącznikami otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W związku z § 1 niniejszej Uchwały Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/80/15 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwały budżetowej Powiatu rybnickiego na 2016 rok wraz z załącznikami - "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu" przyjmuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jan Tokarz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/84/16
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Wydatki ogółem (plan po zmianach)

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki majątkowe

z tego:

wydatki jednostek budzetowych

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

wydatki na obsługę długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

wynagrodzenia i składniki od nich naliczane

wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadań

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80101

Szkoły podstawowe

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OGÓŁEM:

zmniejszenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

zwiększenie

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/84/16
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 stycznia 2016 r.

"Zestawienie Nr 9 do Uchwały Nr: XII/80/15

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 16 grudnia 2015 r."

Przychody budżetu Powiatu na 2016 rok

§ 957

Nadwyżki z lat ubiegłych

2 306 089,56 zł

Ogółem przychody

2 306 089,56 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/84/16
Rady Powiatu w Rybniku
z dnia 28 stycznia 2016 r.

"Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr: XII/80/15

Rady Powiatu w Rybniku z dnia: 16 grudnia 2015 r."

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu
na 2016 rok

Jednostka samorządu terytorialnego

Klasyfikacja budżetowa

Kwota
dotacji

Dział

Rozdział

Nazwa

DOTACJE CELOWE

Dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

754

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

Państwowa Straż Pożarna (fundusz wsparcia)

75410

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

25 000,00 zł

Gminy Powiatu

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

40 000,00 zł

Miasto Rybnik

75421

Zarządzanie kryzysowe

97 340,00 zł

Gminy Powiatu

75414

Obrona cywilna

3 000,00 zł

Miasto Rybnik

75495

Pozostała działaność

860,00 zł

Razem Dział

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa

166 200,00 zł

801

Oświata i wychowanie

Gmina Lyski

80101

Szkoły podstawowe

50 000,00 zł

Miasto Rybnik

80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego

14 000,00 zł

Razem Dział

Oświata i wychowanie

64 000,00 zł

852

Pomoc społeczna

jst. wg spisanych porozumień

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

230 000,00 zł

jst. wg spisanych porozumień

85204

Rodziny zastępcze

196 660,00 zł

Razem Dział

Pomoc społeczna

426 660,00 zł

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Miasto Rybnik

85321

Zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

107 875,00 zł

85333

Powiatowe Urzędy Pracy

1 074 345,00 zł

Powiat gliwicki

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

6 576,00 zł

Miasto Rybnik

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

7 234,00 zł

Miasto Jastrzębie Zdrój

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

1 644,00 zł

Miasto Żory

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

4 932,00 zł

Gminy wg spisanych porozumień

85395

Pozostała działalność

615 191,79 zł

Razem Dział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 817 797,79 zł

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

Miasto Rybnik

85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne

1 000,00 zł

Razem Dział

Edukacyjna opieka wychowawcza

1 000,00 zł

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Miasto Rybnik

92116

Biblioteki

156 800,00 zł

Razem Dział

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

156 800,00 zł

Dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

DOTACJA CELOWA

755

Wymiar sprawiedliwości

Stowarzyszenie na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA - Mikołów

75515

Nieodpłatna obsługa prawna

61 800,00 zł

Razem Dział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

61 800,00 zł

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

WTZ Sp. z o.o.
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Czerwionce-Leszczynach

85311

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

56 452,00 zł

Podmiot wyłoniony w drodze konkursu

85395

Pozostała działalność

10 000,00 zł

Razem Dział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

66 452,00 zł

RAZEM DOTACJE

2 760 709,79 zł

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe