Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/315/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie uchylenia uchwały Nr V/38/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta Chorzów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 iart. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 4 ust.1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz.1484 z późn.zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Uchylić uchwałę Nr V/38/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości od osób fizycznych na terenie Miasta Chorzów w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z 2011 r. Nr 57, poz. 1033).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe