Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/320/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/52/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 20c ust.4 i 6 i art.20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.2156 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

W uchwale Nr VI/52/15 Rady Miasta Chorzów z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zmienić dotychczasowy załącznik i nadać brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/320/16
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lp

Kryterium

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

Liczba punktów

1

Dziecko w roku szkolnym na który odbywa się rekrutacja podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego

wniosek

32

2

Do przedszkola lub szkoły podstawowej z oddziałem przedszkolnym, w której składany jest wniosek uczęszcza rodzeństwo dziecka

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

16

3

Dziecko, którego rodzice są płatnikami podatku na rzecz gminy Chorzów

Oświadczenie o odprowadzeniu podatku w gminie od każdego z rodziców dziecka

8

4

Przedszkole na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym zostało wskazane na pierwszym miejscu

wniosek

4

5

Obydwoje rodziców zatrudnionych jest w pełnym wymiarze czasu pracy/studiują w systemie stacjonarnym

Oświadczenie od każdego z rodziców/opiekunów prawnych

2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe