Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/325/16 Rady Miasta Chorzów

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z wybiegów dla psów, wyznaczonych i zlokalizowanych na nieruchomościach gruntowych należących do Miasta Chorzowa

Tekst pierwotny

Na podstawie art.40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz.1515 z późniejszymi zmianami)

Rada Miasta Chorzów
uchwala

§ 1.

Przyjmuje się regulamin korzystania z wybiegów dla psów, położonych na nieruchomościach gruntowych należacych do Miasta Chorzowa, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Chorzów


dr inż. Jacek Nowak


Załącznik do Uchwały Nr XVII/325/16
Rady Miasta Chorzów
z dnia 28 stycznia 2016 r.

REGULAMIN
korzystania z wybiegów dla psów, wyznaczonych i zlokalizowanych na terenie Miasta Chorzowa.

1. Teren wybiegu dla psów jest to nieruchomość gruntowa ograniczona ogrodzeniem i oznaczona, przeznaczona do spacerów i zabaw z psami bez smyczy. Wybieg dla psów nie jest placem zabaw dla dzieci, ani miejscem rekreacji osób nie będących właścicielami lub opiekunami psów.

2. Na terenie wybiegu dla psów obowiązują następujące zasady:

1) Psy bez założonej smyczy muszą pozostawać pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna.

2) Psy bez założonej smyczy muszą mieć nałożony kaganiec. Zdjęcie psu kagańca dopuszcza się jedynie w przypadku psów, nad którymi właściciel lub opiekun sprawuje skuteczną kontrolę.

3) Osoby korzystające z wybiegu zobowiązane są do korzystania z zamontowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

4) Osoby korzystające z wybiegu są zobowiązane do przestrzegania, aby pies nie mógł opuścić teren wybiegu bez kontroli.

5) Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie wybiegu dla psów jedynie pod opieką osób dorosłych.

6) Osoby przebywające na wybiegu są zobowiązane do niezwłocznego usuwania psich nieczystości.

7) Właściciel lub opiekun psa, przebywającego na terenie wybiegu, ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzone przez psa szkody.

8) Wszelkie uszkodzenia urządzeń, a w szczególności furtki i ogrodzenia należy zgłaszać do Wydziału Usług Komunalnych, Urząd Miasta Chorzów, Rynek1, tel. 32/416 5000.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe