Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/224/16 Rady Miasta Knurów

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym w przypadku dysponowania wolnymi miejscami przez publiczne szkoły podstawowe i gimnazja, dla których Gmina Knurów jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 20e ust. 3 i 4 i art. 20 zf pkt 1 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) na wniosek Prezydenta Miasta,

Rada Miasta Knurów
uchwala:

§ 1.

Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

2.

3.

4.

1.

Kandydat, który odbywał roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej/zespole szkolno-przedszkolnym, do której ubiega się o przyjęcie w postępowaniu rekrutacyjnym.

16 pkt

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

2.

Kandydat, którego rodzeństwo jest uczniem danej szkoły podstawowej/zespołu szkolno-przedszkolnego.

8 pkt

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

3.

Rodzic/opiekun prawny lub rodzeństwo kandydata posiada orzeczenie o niepełnosprawności.

4 pkt

kopia orzeczenia
o niepełnosprawności potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez rodzica (opiekuna prawnego)

4.

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą lub jest wychowywany samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego.

2 pkt

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

5.

Kandydat jest w rodzinie wielodzietnej.

1 pkt

oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)

§ 2.

Ustala się następujące kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznego gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznego gimnazjum, jeżeli dane gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami, wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia:

L.p.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

Dokument potwierdzający spełnienie kryterium

1.

2.

3.

4.

1.

Kandydat jest laureatem, finalistą konkursów przedmiotowych, turniejów, zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim lub otrzymał świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.

16 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o zdobytych osiągnięciach

2.

Kandydat uczęszczał do publicznej szkoły podstawowej w rejonie publicznego gimnazjum do którego ubiega się o przyjęcie.

8 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Knurów.

4 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

4.

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do publicznego gimnazjum do którego odbywa się rekrutacja.

2 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

5.

Kandydat jest objęty pieczą zastępczą, jest wychowywany samotnie przez rodzica/opiekuna prawnego lub jest w rodzinie wielodzietnej.

1 pkt

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Knurów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tomasz Rzepa

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe