Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Starosty Żywieckiego

z dnia 25 stycznia 2016r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1445).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana na podstawie art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz 1445) oraz Zarządzeniem Starosty nr 6/2015 z dnia 17 lutego 2015r.

Do zadań Komisji należy:

- Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży , a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- Przygotowanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli

- Opiniowanie projektu budżetu powiatu w zakresie oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt. 1,2,4,

- Opiniowanie zleconych przez Starostę, innych niż wymienione w pkt. 2 i 4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

W roku 2015 odbyły się cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na posiedzeniach Komisja omawiała szeroko rozumiane aspekty bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu żywieckiego.

Na pierwszym posiedzeniu przyjęto Plan Pracy Komisji na rok 2015 oraz omówiono następujące tematy:

Jako pierwszy punkt Komisji przyjęto jednogłośnie sprawozdanie z realizacji Programu "Bezpieczny Powiat Żywiecki" za rok 2014, który następnie został przedstawiony Radzie Powiatu.

Pani Małgorzata Bednarczyk Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu przedstawiła ocenę stanu sanitarno-epidemiologicznego na terenie powiatu za II półrocze 2014 r. Podkreśliła, że głównym celem Inspekcji Sanitarnej jest ochrona zdrowia ludzkiego przed szkodliwością
i uciążliwością zagrożeń środowiskowych oraz zapobieganie powstawaniu chorób, poprzez sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego.Zaznaczyła, że sytuacja epidemiologiczna w roku 2014 była stabilna, z wyjątkiem zwiększonej liczby zachorowań na boreliozę. Zwróciła również uwagę na fakt, że od wielu lat utrzymują się negatywne zjawiska dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę przez prywatne wodociągi w przypadku, których Inspekcja Sanitarna nie ma możliwości prawnych prowadzenia monitoringu jakości wody.

Kolejnym punktem był temat oceny stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie powiatu za rok 2014, który omówił Pan Ryszard Janik przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żywcu. Podkreślił, że Inspekcja Weterynaryjna realizuje zadania z zakresu ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego celem zapewnienia ochrony zdrowia publicznego. Dodał, że na terenie naszego powiatu Inspekcja Weterynaryjna nadzoruje 21 podmiotów w sektorze przetwórstwa mięsnego.

Na kolejnym posiedzeniu Komisji omówiono tematy: zjawisko narkomanii na terenie powiatu żywieckiego, ocena przygotowań do sezonu letniego z uwzględnieniem obiektów kolonijnych, bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodami powiatu żywieckiego oraz w górach- przygotowanie do sezonu.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Powiatowy Policji, który przedstawił najważniejsze informacje dotyczące zjawiska narkomanii wśród nieletnich. Żywiecka policja na bieżąco prowadzi analizę stanu zagrożenia narkomanią poprzez włączenie wszystkich pionów policyjnych w kształtowanie systemu rozpoznawania, przeciwdziałania zjawisku narkomanii i przestępczości z nią związanej.

Pani Marta Micor przedstawiciel Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żywcu przybliżyła kwestie dotyczące substancji psychoaktywnych nawiązując do tematu narkomanii. Omówiła również temat przygotowań do sezonu letniego obiektów kolonijnych objętych nadzorem PIS. Na chwilę obecną nie stwierdzono żadnych uchybień.

Na zakończenie głos zabrali : przedstawiciel Beskidzkiej Grupy GOPR- Kierownik Sekcji Operacyjnej Żywiec Pan Henryk Dyduch oraz Prezes Oddziału Rejonowego WOPR w Żywcu Pan Jerzy Ziomek informując o przygotowaniach służb do sezonu letniego. Jak co roku organizowane są różnego rodzaju szkolenia obejmujące szereg zajęć teoretycznych i praktycznych z zakresu ratownictwa.

Kolejne posiedzenie Komisji dotyczyło tematów:

- omówienie przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

- omówienie spraw bezpieczeństwa na drogach,

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- działanie Prokuratury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu i współdziałanie z Policją.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Bogumiła Bizoń Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Żywcu, która omówiła temat przestępczości wśród dzieci i młodzieży oraz przedstawiła ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.Liczba czynów karalnych w okresie 8 m-cy 2015r zmniejszyła się w porównaniu do tego samego okresu roku 2014. W 2015r. nieletni dopuścili się 15 czynów karalnych w przestępstwach stwierdzonych, ustalono 17 podejrzanych nieletnich.
W tym samym okresie 2014r. doszło do 46 czynów karalnych w przestępstwach stwierdzonych,
a ustalonych zostało 18 podejrzanych. W analizowanym okresie nie doszło do przypadków przestępstw z kategorii bójka i pobicie, rozbój, kradzież i wymuszenie, uszczerbek na zdrowiu, zabójstwo, w których sprawcami byliby nieletni. Ujawniono natomiast 1 przypadek kradzieży cudzej rzeczy ruchomej ( w 2014r.- 7 przypadków). Ustalono 4 podejrzanych ( w 2014r.- 6 podejrzanych). Podobnie kradzieży z włamaniem w 2015 r. ujawniono-1, w 2014r.-1. W analizowanym okresie, pod wpływem alkoholu ujawniono na terenie Powiatu Żywieckiego 13 nieletnich. W każdym przypadku ujawnienia nieletniego pod działaniem alkoholu prowadzone były czynności zmierzające do wszechstronnego i dokładnego wyjaśnienia przyczyn i okoliczności w jakich doszło do kontaktu nieletniego z alkoholem. Na przestrzeni analizowanego okresu 2015 r. ujawniono 1 nieletniego, znajdującego się pod działaniem środków psychotropowych. Nie ujawniono przy tym nieletnich, którzy popełniliby czyn zabroniony będąc pod działaniem tego typu środków odurzających. Na terenie działania KPP w Żywcu nie ujawniono nieletnich mogących mieć kontakt z "dopalaczami". Nie odnotowano przypadków zatruć, ani zgonów mogących być następstwem ich zażywania. Na terenie powiatu nie ujawniono zjawiska handlu ludźmi, niemniej jednak w tutejszej jednostce na bieżąco to zagadnienie jest monitorowane przez służby kryminalne oraz prewencyjne. Na stronie KPP w Żywcu dostępna jest informacja dotycząca problematyki zjawiska handlu ludźmi, o czym informowani są uczestnicy organizowanych spotkań profilaktycznych. Na naszym terenie istnieje subkultura młodzieżowa pseudokibiców piłkarskiego klubu sportowego "Góral Żywiec". Jest to grupa około 150 osób w wieku 15-34 lat. Charakteryzują się wygolonymi głowami, noszą szaliki w barwach klubu, bluzy z kapturami z logo klubu. W sezonie aktywnie uczestniczą w wyjazdach swojej drużyny. Dzięki temu, że ich poczynania są na bieżąco monitorowane, a także jest prowadzone wśród nich rozpoznanie osobowe, wybryki chuligańskie należą do rzadkości.

Pani Komendant omówiła również temat zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Jako pierwszy poruszyła temat przestępczości kryminalnej. W analizowanym okresie czasu na terenie powiatu żywieckiego zaistniały zdarzenia kryminalne mające wpływ na stan porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, których charakterystyka ujęta jest w poniższym zestawieniu. Działania Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i podległych jej komisariatów w szczególności skupiały się na podniesieniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. W związku z tym objęto całodobowym patrolowaniem główne ciągi handlowe, węzły komunikacyjne i tereny znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szkół oraz podjęto szereg przedsięwzięć kontrolnych w celu eliminowania zjawiska zakłócania spokoju publicznego, wywoływania zgorszenia w miejscach publicznych oraz spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych. W analizowanym okresie 2015r. na terenie powiatu żywieckiego Policja ujawniła większą liczbę wykroczeń niż w roku ubiegłym. Ogółem ujawniono 16559 wykroczeń tj. o 2489 wykroczeń więcej niż w analogicznym okresie roku 2014r., kiedy to ujawniono łącznie 14070.

Aspirant Paweł Roczyna, przedstawił analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu żywieckiego za okres od stycznia do sierpnia 2015r. w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014. Liczba wypadków drogowych spadła z 192 w roku 2014 na 79 w roku bieżącym ( spadek
o 113). Zanotowano wzrost liczby zaistniałych kolizji ( 641 w 2014r., 780 w roku 2015- wzrost o 60). W dalszym ciągu utrzymuje się bardzo duże zagrożenie ze strony uczestników ruchu pod wpływem alkoholu, mimo spadku zdarzeń z tej kategorii o 3. W okresie 8 m-cy 2015r. doszło do 10 wypadków ze skutkiem śmiertelnym w których śmierć poniosło 11 osób. W analogicznym okresie 2014r. odnotowano 7 wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Śmierć w tych zdarzeniach poniosło 7 osób. Niechronieni użytkownicy dróg, a szczególnie piesi stanowią w dalszym ciągu główną grupę wśród zabitych na naszych drogach. W okresie 8 m-cy 2015r. policjanci KP Policji w Żywcu ujawnili 243 kierujących pod działaniem alkoholu, co w porównaniu z rokiem 2014 daje liczbę o 131 mniejszą ( 374 w 2014r.).

Temat "Działanie Prokuratury na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu i współdziałanie z Policją" przedstawiła Pani Prokurator Rejonowa Alicja Borowska. Współdziałanie Prokuratury
z Policją wynika z przepisów i taka współpraca musi być ścisła. Prokuratura Żywiecka zatrudnia
12 prokuratorów. W roku 2014 wpłynęło 3314 spraw, natomiast w 2015 odnotowano 1914 spraw. Do Sądu skierowano 1143 akty oskarżenia w 2014r., a w roku 2015 - 555. Przemoc domowa: w 2014r. skierowano do sądu 94 akty oskarżenia, w 2015r. -31.

Kolejnym punktem posiedzenia Komisji była informacja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej na temat wypoczynku letniego. Jak poinformowała Pani Marta Micor do elektronicznej bazy danych wypoczynku ministerstwa Edukacji Narodowej zgłoszono na terenie powiatu żywieckiego 272 turnusy- w sumie 11700 dzieci i młodzieży. W ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży pracownicy Sekcji NS/HD skontrolowali 50 turnusów (ponad 18%), w których przebywało łącznie 2041 uczestników. Przeprowadzono 50 kontroli w zakresie oceny stanu sanitarnego bazy noclegowej oraz 25 kontroli bloków żywieniowych.1 kontrola była interwencyjna. W wyniku przeprowadzonych kontroli na kierownika wypoczynku nałożono 1 mandat karny w wysokości 200zł za zły stan sanitarno-higieniczny pokoi i łazienek przy pokojach. W 12 przypadkach wydano doraźne zalecenia dotyczące:

- zachowania prawidłowych odstępów pomiędzy łóżkami ( nie zostały zachowane pomimo zapewnienia odpowiedniej powierzchni użytkowej przypadającej na jednego uczestnika wypoczynku) - w 2 obiektach,

- zachowanie bezpiecznego odstępu łóżek piętrowych od okien- w 1 obiekcie,

- zapewnienie w łazienkach wystarczającej ilości wieszaków na ręczniki uczestników wypoczynku lub prawidłowego przechowywania ręczników- w 4 obiektach,

- zamontowania uchwytów na ręczniki papierowe w pomieszczeniach sanitarnych w 1 obiekcie,

- zabezpieczenie puszki elektrycznej z przewodami- w 1 obiekcie,

- doposażenie w dostateczną ilość szafek na odzież - w 1 obiekcie,

- wydzielenie miejsca lub pomieszczenia do suszenia bielizny i wyposażenia w suszarki- w 1 obiekcie,

- zapewnienie skutecznej dezynfekcji ubikacji zewnętrznych na obozie harcerskim.

Podczas trwania wypoczynku, w skontrolowanych turnusach, odnotowano 10 przypadków urazów
( stłuczenie kolana, wybicie palca, skręcenie stawu skokowego) oraz hospitalizację 3 uczestników.
W dwóch przypadkach hospitalizacja spowodowana była zasłabnięciem, a u jednego uczestnika podejrzewano zapalenie wyrostka robaczkowego.

Na ostatnim w roku 2015 posiedzeniu Komisja omówiła następujące tematy:

- zaopiniowano Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2019,

- działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sytuacjach kryzysowych,

- współdziałanie Nadleśnictw z terenu powiatu żywieckiego w sytuacjach kryzysowych.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016-2019.

Pani Monika Cebrat - Kierownik PCPR w Żywcu omówiła temat działalności PCPR. Poinformowała, że Punkt Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Żywcu jest czynny w godzinach od 7.00 do 19.00. W godzinach od 15.00 do 19.00 mają dyżur : jeden interwent i jeden psycholog. Jest telefon dyżurny, który znają służby oraz GOPS-y . Jeżeli chodzi o sytuacje kryzysowe- katastrofy i wypadki masowe posiłkujemy się pomocą WCZK w Katowicach lub z innych powiatów.

Przedstawiciele Nadleśnictw poinformowali, że działania kryzysowe są prowadzone przez nich głównie kiedy chodzi o powodzie, pożary i huragany. Są przygotowani do takich działań i współpraca z innymi służbami układa się bardzo dobrze.

Plan Pracy Komisji na rok 2015 został w całości zrealizowany.

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe