Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/292/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2016

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 , art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz.1515 - z późniejszymi zmaianami), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) na wniosek Prezydenta Miasta i po wysłuchaniu opinii Komisji Budżetowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Dąbrowy Górniczej na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/292/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe