Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/297/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oraz przyznania kryteriom liczby punktów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20e ust. 3,4, w związku z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.) - na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala:

§ 1. Określić kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, zamieszkałych poza obwodem gimnazjum, dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia oraz przyznać kryteriom liczbę punktów, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Dąbrowy Górniczej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/297/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania/sposób przeliczania na punkty rekrutacyjne

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Wyniki sprawdzianu, o którym mowa w art. 9 ust.1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty

40 pkt

1. Wynik przedstawiony w procentach z części pierwszej i wynik przedstawiony w procentach z części drugiej sprawdzianu pomnożony przez 0,2.

2. W przypadku uczniów zwolnionych
z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danej części sprawdzianu na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy
o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z § 9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942).

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu

Zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub części sprawdzianu oraz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2.

Oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, matematyki, przyrody, historii i społeczeństwa

30 pkt

celujący - 6 pkt

bardzo dobry - 5 pkt

dobry - 4 pkt

dostateczny - 3 pkt

dopuszczający - 2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

4.

Ocena zachowania

3 pkt

wzorowe - 3 pkt

bardzo dobre - 2 pkt

dobre - 1 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

5.

Finalista wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z języka polskiego/matematyki

10 pkt

5 pkt za konkurs

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

6.

Kontynuacja nauki w gimnazjum pierwszego wyboru znajdującym się w zespole szkół, którego uczniem jest kandydat

3 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

7.

Kandydat posiada rodzeństwo w gimnazjum pierwszego wyboru w roku szkolnym, w którym rozpoczyna naukę

2 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

8.

Wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt

Oświadczenie w treści wniosku

9.

Niepełnosprawność kandydata

1 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

10.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

11.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

12.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

13.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt

Prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

14.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe