Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/306/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/225/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1515 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 13, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządnie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.), art. 221 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 2, art. 403 ust. 1, 4 pkt 1a, 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. W ,,Zasadach udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej", stanowiących załącznik do uchwały Nr XI/225/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 9 listopada 2015 r. poz. 5537), dokonać następujących zmian:

1. Pkt.. 3 Rozdziału II otrzymuje nowe brzmienie:

,,3. Dotację udziela się jednorazowo dla danej nieruchomości i dla jednego podłączenia na danej nieruchomości."

2. Pkt. 4 Rozdziału II otrzymuje nowe brzmienie:

,,4.Dotacji udziela się w wysokości 80% poniesionych kosztów budowy podłączenia z zastrzeżeniem, że w przypadku podłączeń o długości:

a) do 20 m - dotacja nie może przekroczyć 2 000,00 zł

b) powyżej 20 m do 30 m - dotacja nie może przekroczyć 3 000,00 zł

c) powyżej 30 m - dotacja nie może przekroczyć 4 000,00 zł"

3. Pkt. 5 Rozdziału II otrzymuje nowe brzmienie:

,,5. Na koszty budowy podłączenia, w rozumieniu ,,Zasad,, mogą się składać wyłącznie koszty:

a) przygotowania dokumentacji technicznej,

b) zakupu materiałów,

c) usługi wykonania podłączenia,

d) pomiarów geodezyjnych, dokumentacji powykonawczej podłączenia".

4. W Rozdziale II po pkt. 3 dodaje się pkt. 3a w brzmieniu:

,,Osoby, które uzyskały dotację do poniesionych kosztów budowy części podłączenia na podstawie uchwały Nr XXXIX/820/14 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 października 2014 r. w sprawie zasad udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych, które wybudowały przyłącza do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 12 września 2014 r. poz. 4636), mogą otrzymać dotację do poniesionych kosztów budowy dalszej części podłączenia, na podstawie nowego wniosku złożonego na podstawie przepisów niniejszej uchwały."

§ 2. Do wniosków złożonych pomiędzy dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, a dniem wejścia uchwały Nr XI/225/2015 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu miasta dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, które wybudowały podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 9 listopada 2015 r. poz. 5537), stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe