Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/312/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany Statutu Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, z późn. zm.) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. W Statucie Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej, nadanym Uchwałą Nr XVI/282/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012 r. (tekst jednolity Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 12 września 2014 r. poz. 4653, z późn. zm.) dokonać następujących zmian:

1) W § 8 ust. 2 skreśla się zapis "regulamin organizacyjny Szpitala." i wprowadza się zapis "regulamin organizacyjny ZCO."

2) W § 9 ust. 1. dopisuje się lit. "za" w brzmieniu "za) gastroenterologii."

3) W § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie "1. W ZCO działa Rada Społeczna, która wykonuje zadania określone w niniejszym Statucie, Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.) oraz w innych przepisach prawa."

4) W § 14 ust. 1 i w § 17 skreśla się zapis "Szpitala"

5) W § 15 i w § 16 ust. 1 skreśla się zapis "ZCO"

6) Załącznik do Statutu otrzymuje brzmienie, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały Rady Miejskiej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/312/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 stycznia 2016 r.

Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny im. Sz. Starkiewicza

w Dąbrowie Górniczej, ul. Szpitalna 13 - Załącznik do Statutu

Wykaz jednostek organizacyjnych, komórek organizacyjnych wykonujących zadania statutowe

Ogólna liczba łóżek - 630

I. Jednostki organizacyjne:

1) Szpital

2) Przychodnia Specjalistyczna

3) Dział Diagnostyki Medycznej

4) Zakład Rehabilitacji

5) Zakład Psychiatrii Dziennej

6) Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

7) Hospicjum

8) Podstawowa Opieka Zdrowotna

II. Komórki organizacyjne:

ogólna liczba łóżek w oddziale

w tym: łóżka intensywnej opieki medycznej

1.

Oddział wewnętrzny

46

4

2.

Oddział chirurgii ogólnej i onkologicznej

52

4

3.

Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej

30

-

4.

Oddział otorynolaryngologiczny

8

-

5.

Oddział okulistyczny

8

-

6.

Oddział neurologiczny

24

2

7.

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

8

8

8.

Oddział ginekologii onkologicznej

10

2

9.

Oddział pediatryczno-alergologiczny

20

-

10.

Oddział onkologii i hematologii dziecięcej

17

(w tym 5 dziennych)

-

11.

Oddział psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

60

-

12.

Oddział dzienny psychiatryczny ul. Krasińskiego 43

20 miejsc dziennych (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

13.

Szpitalny oddział ratunkowy (SOR)

3

5 stanowisk (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

2

14.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

20

-

15.

Odział onkologii klinicznej

50

-

16.

Oddział udarowy

20

4

17.

Oddział rehabilitacji neurologicznej

30

-

18.

Oddział chirurgii onkologicznej

20

-

19.

Oddział hematologii

25 (w tym 5 dziennych)

-

20.

Oddział radioterapii

30

-

21.

Oddział diabetologii

24

-

22.

Oddział gastroenterologiczny

15

-

23.

Zespół chirurgii jednego dnia w dziedzinach:

- okulistyki

- otorynolaryngologii

- chirurgii urazowo-ortopedycznej

- chirurgii ogólnej

- urologii

- chirurgii onkologicznej

- ginekologii onkologicznej

- laryngologii onkologicznej

- onkologii i hematologii dziecięcej

- chemioterapii

8 miejsc (nie wlicza się do ogólnej liczby łóżek)

-

24.

Zakład opiekuńczo-leczniczy

ul. Krasińskiego 43

60

-

25.

Hospicjum stacjonarne

ul. Krasińskiego 43

20

26.

Oddział medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

30

27.

Hospicjum domowe

ul. Krasińskiego 43

-

-

28.

Hospicjum domowe dla dzieci

ul. Krasińskiego 43

-

-

29.

Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa

30.

Blok operacyjny I

3031.

Blok operacyjny II

32.

Zakład rehabilitacji

33.

Gabinet fizykoterapii

34.

Gabinet hydroterapii

35.

Gabinet masażu

36.

Sala gimnastyczna

37.

Pracownia EMG

38.

Pracownia EEG

39.

Pracownia endoskopii

40.

Pracownia histopatologii

41.

Pracownia cytologii

42.

Pracownia audiometrii

43.

Pracownia spirometrii

44.

Zakład Diagnostyki Obrazowej z pracowniami:

a.

angiografii fluorosceinowej

b.

ultrasonografii oka

c.

USG

d.

RTG

e.

mammografii

f.

tomografii komputerowej

g.

rezonansu magnetycznego

45.

Zakład Medycyny Nuklearnej z pracowniami:

a.

pozytonowej tomografii emisyjnej

b.

scyntygrafii

46.

Zakład Brachyterapii

47.

Zakład Teleradioterapii

48.

Poradnia proktologiczna

49.

Poradnia gastroenterologiczna

50.

Poradnia hematologiczna

51.

Poradnia onkologiczna

52.

Poradnia chorób tarczycy

53.

Poradnia chorób piersi

54.

Poradnia rehabilitacyjna i rehabilitacji dziecięcej /w zakładzie rehabilitacji/

55.

Poradnia neurologiczna

56.

Poradnia otorynolaryngologiczna

57.

Poradnia okulistyczna

58.

Poradnia chirurgii ogólnej

59.

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej

60.

Poradnia diabetologiczna

61.

Poradnia anestezjologiczna

62.

Poradnia psychiatryczna -

ul. Krasińskiego 43

63.

Poradnia wad postawy

64.

Poradnia pulmonologii dziecięcej

65.

Poradnia alergologii dziecięcej

66.

Poradnia preluksacyjna

67.

Poradnia sportowo-lekarska i medycyny sportowej dla dzieci i młodzieży

68.

Poradnia chirurgii onkologicznej

69.

Poradni ginekologii onkologicznej

70.

Poradnia medycyny paliatywnej

ul. Krasińskiego 43

71.

Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci

72.

Poradnia hematologiczna dla dzieci

73.

Poradnia onkologiczna dla dzieci

74.

Poradnia onkologii i hematologii dziecięcej

75.

Poradnia leczenia bólu

76.

Poradnia immunologiczna

77.

Poradnia radioterapii

78.

Poradnia medycyny nuklearnej

79.

Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego

80.

Poradnia chorób metabolicznych

81.

Poradnia leczenia ran przewlekłych

82.

Dział Medycyny Pracy

83.

Dział nadzoru radiologicznego

84.

Zakład fizyki medycznej

85.

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

k.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe:

poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej

poradni chirurgii ogólnej

poradni chorób piersi

poradni proktologicznej

poradni diabetologicznej

poradni onkologicznej

poradni otorynolaryngologicznej

poradni okulistycznej

poradni chirurgii onkologicznej

poradni ginekologii onkologicznej

poradni gastroenterologicznej

86.

Apteka Szpitalna

87.

Centralna Sterylizatornia

88.

Prosektorium

89.

Podstawowa opieka zdrowotna - NPL świadczenia zdrowotne w zakresie:

a. nocnej i świątecznej wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

b. nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej,

c. transportu sanitarnego.

90.

Izba Przyjęć.

91.

Izba Przyjęć psychiatryczna -

ul. Krasińskiego 43

92.

Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

93.

Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

94.

Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej

95.

Punkt szczepień

96. 97.

Zespół transportu sanitarnego

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy POZ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe