Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/317/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XXIII/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.163 z późn. zm.), art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) na wniosek Komisji Mieszkaniowej

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala

§ 1. Dokonać zmiany w załączniku do Uchwały Nr XXIII/461/13 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 marca 2013 r., poz.2081) zwanej dalej "uchwałą zmienianą" w sprawie przyjęcia programu pomocy osobom zagrożonym eksmisją polegającej na zmianie dotychczasowego brzmienia pkt 8 ppkt 11 na nowe:

Dopuszcza się zwłokę w opłatach czynszu wymagalnego wraz z opłatami niezależnymi od właściciela lub spłaty rat zadłużenia z uzasadnionych przyczyn losowych, a w szczególności długotrwałej choroby, wypadku lub innych zdarzeń powodujących zmniejszenie dochodów pod warunkiem ich spłaty po zakończeniu porozumienia w terminie dwóch miesięcy od daty wezwania do zapłaty przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych. Podstawą powyższej możliwości jest złożenie przez dłużnika pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem i pozytywne jego zaopiniowanie przez Komisję o której mowa w ppkt 2".

§ 2. Przepis pkt 8 ppkt 11 załącznika do uchwały zmienianej w brzmieniu nadanym niniejszą uchwałą stosuje się do osób, które posiadają w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zadłużenie z tytułu opłat czynszu wymagalnego wraz z opłatami niezależnymi od właściciela lub spłaty rat zadłużenia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe