Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/318/2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie nadania nazwy "Rotmistrza Witolda Pileckiego" rondu przy skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.), na wniosek grupy radnych

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala:

§ 1. Nazwać imieniem "Rotmistrza Witolda Pileckiego" rondo przy skrzyżowaniu ul. 11-go Listopada i ul. Majakowskiego w Dąbrowie Górniczej.

§ 2. "Rondo Witolda Pileckiego" zlokalizowane jest na działkach ewidencyjnych o numerach:

- działka nr 53 karta mapy 93 (ul. Majakowskiego)- będąca własnością Gminy Dąbrowa Górnicza

- działka nr 7/4 karta mapy 88 (ul. 11 Listopada)- będąca własnością Skarbu Państwa

- działka 18/3 karta mapy 93 (ul.Majakowskiego) - będąca własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Arcelor Mittal Poland- SA- Zakład Huta Bankowa (ul.Majakowskiego).

§ 3. Położenie ronda określa mapa topograficzna w skali 1 : 1000, stanowiąca załącznik do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Dąbrowa Górnicza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej


Agnieszka Pasternak


Załącznik do Uchwały Nr XIV/318/2016
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia 27 stycznia 2016 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe