Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/122/16 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 c ust. 4 i 6, w związku z art. 20 zf pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa,

Rada Gminy Ornontowice
Uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Dzieci podlegające rocznemu obowiązkowemu przygotowaniu przedszkolnemu, w roku szkolnym, którego dotyczy wniosek

10

oświadczenie potwierdzające datę urodzenia dziecka

2.

Dzieci, które ukończą 5 lat (kandydat rozpoczynający wychowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 5 lat)

9

oświadczenie potwierdzające datę urodzenia dziecka

3.

Dzieci, które ukończą 4 lata (kandydat rozpoczynający wychowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 4 lata)

8

oświadczenie potwierdzające datę urodzenia dziecka

4.

Dzieci, których oboje rodzice (opiekunowie prawni) wykonują pracę na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą, uczą się w trybie dziennym (kryterium stosuje się również do pracującego/uczącego się rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko)

4

oświadczenie o zatrudnieniu bądź studiowaniu w trybie dziennym obojga rodziców/opiekunów prawnych lub rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko składa dodatkowo oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka ze wskazaniem przyczyny)

5.

Dzieci, których rodzeństwo będzie kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu, jak również dzieci, których rodzeństwo uczy się w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

3

oświadczenie o kontynuowaniu edukacji rodzeństwa kandydata w tym samym przedszkolu lub w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

6.

Dziecko, którego czas pobytu w przedszkolu wyniesie powyżej 5 godzin dziennie

2

oświadczenie o deklarowanym pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie

§ 2. O przyjęciu do przedszkola decyduje suma otrzymanych punktów.

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr V/38/15 Rady Gminy Ornontowice z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe