Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/123/16 Rady Gminy Ornontowice

z dnia 27 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20 e ust. 3 i 4, w związku z art. 20 zf pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.), na wniosek Wójta Gminy, po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej i Bezpieczeństwa,

Rada Gminy Ornontowice
Uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:

Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Zadeklarowanie miejsca zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

10

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania

2.

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola i szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

5

informacja w dokumentacji placówek

3.

Wcześniejsze realizowanie przez kandydata obowiązku wychowania przedszkolnego w przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

4

informacja w dokumentacji placówki

4.

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego położone w obwodzie szkoły

3

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

2

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

§ 2. Określa się następujące kryteria, odpowiadającą im liczbę punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice:


Lp.

Kryterium

Punkty

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1.

Zadeklarowanie miejsca zamieszkania kandydata w obwodzie szkoły, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja

10

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o zamiarze zamieszkania

2.

Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora Oświaty

8

zaświadczenie lub dyplom

3.

Ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem

7

świadectwo szkolne

4.

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego położone w obwodzie szkoły

4

oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

5.

Wcześniejsze realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Ornontowice

2

świadectwo szkolne

§ 3. O przyjęciu do klas pierwszych szkół o których mowa w § 1 i 2 decyduje suma punktów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy oraz Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gminie Ornontowice i Dyrektorowi Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Ornontowicach.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Zientek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe