Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/147/16 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala

§ 1. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Pilchowice ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumentami niezbędnymi do ich potwierdzenia:

1.

Kandydat (dziecko) realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Załączniki: brak

90 pkt

2.

Kandydat (dziecko), który posiada opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

Załączniki: opinia wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka

3 pkt

3.

Aktywność zawodowa obu rodziców kandydata (dziecka) - oboje rodzice pracujący lub studiujący w trybie dziennym.

Załączniki: zaświadczenia o zatrudnieniu lub zaświadczenie z uczelni

5 pkt

4.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej przez rodzeństwo kandydata (dziecka) w przedszkolu, do którego został złożony wniosek.

Załączniki: zaświadczenie dyrektora przedszkola

2 pkt

5.

Kandydat (dziecko), którego rodzice deklarują pobyt w przedszkolu dłuższy niż czas realizacji podstawy programowej.

Załączniki: brak

1 pkt

za każdą dodatkową godzinę

(Maksymalna liczba punktów - 4)

6.

Kandydat (dziecko), którego przynajmniej jeden rodzic mieszka na terenie Gminy Pilchowice i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w II Urzędzie Skarbowym w Gliwicach w roku rekrutacji lub w roku poprzedzającym rekrutację.

Załączniki: kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią urzędu bądź inny dokument potwierdzający odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych do II Urzędu Skarbowego w Gliwicach.

5 pkt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice oraz dyrektorowi publicznego przedszkola, dyrektorowi zespołu szkół i dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

§ 3. Traci moc Uchwała nr V/17/15 Rady Gminy Pilchowice z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Pilchowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz wartości punktowej dla poszczególnych kryteriów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Gamoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe