Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/149/16 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity, Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.), art. 14 ust. 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)

RADA GMINY PILCHOWICE
uchwala

§ 1. Ustala się opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Pilchowice publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć określonych w § 1 Uchwały Nr LVII/512/14 Rady Gminy Pilchowice z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice, w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2. Stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego dziecka, na które przyznany jest zasiłek rodzinny lub zasiłek pielęgnacyjny na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.1456 z późn. zm.) wynosi 0,50 zł.

§ 3. Całkowicie zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie pod warunkiem, że pozostałe dzieci:

a) uczęszczają do klubu dziecięcego, żłobka lub innej formy opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub,

b) uczęszczają do przedszkola, szkoły podstawowej lub gimnazjum i/lub,

c) kontynuują naukę w szkole ponadgimnazjalnej i/lub,

d) kontynuują naukę w szkole wyższej, jednak nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice oraz dyrektorowi publicznego przedszkola, dyrektorowi zespołu szkół i dyrektorom zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice.

§ 5. Traci moc Uchwała nr IX/50/15 Rady Gminy Pilchowice w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pilchowice z dnia 23 kwietnia 2015 r.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Jan Gamoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe