Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/160/2016 Rady Miasta Ustroń

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych szkół podstawowych i publicznych gimnazjów kandydatów zamieszkałych poza obwodem oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm.) i art.20c ust.4 i 6, art. 20e ust. 3, 4, w zw. z art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.)

Rada Miasta Ustroń uchwala:

§ 1.

1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów w drugim postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń:

1) aktywność zawodowa obu rodziców/opiekunów kandydata (oboje rodzice/opiekunowie pracujący),
rodzic/opiekun pracujący, samotnie wychowujący dziecko - 10 punktów,

2) czas pobytu kandydata w przedszkolu - minimum 8 godzin - 5 punktów,

3) uczęszczanie starszego rodzeństwo kandydata do przedszkola, do którego został złożony wniosek -
5 punktów,

4) dzieci placówki opiekuńczo - wychowawczej oraz dzieci wychowujące się w rodzinach objętych nadzorem kuratorskim - 3 punkty,

5) dzieci zgodnie z kryterium wiekowym - od 5 do 3 lat, odpowiednio 5, 4, 3 punkty,

6) zamieszkanie kandydata na terenie obwodu szkolnego do którego przynależy - 2 punkty.

2. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod uwagę miejsce zamieszkania od preferowanego przedszkola.

3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów o których mowa w pkt. 1 tj.:

1) zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy,

2) zaświadczenie z placówki lub dokument potwierdzający nadzór kuratora.

§ 2.

1. Ustala się kryteria postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Miasto Ustroń wraz
z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) kandydat rekrutujący się do szkoły podstawowej w tym samym obwodzie, w którym uczęszczał
w poprzednim roku szkolnym do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego - 2 punkty,

2) rodzeństwo kandydata uczęszczające do tej samej szkoły - 3 punkty,

3) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej - 2 punkty,

4) krewni kandydata zamieszkują w tej samej miejscowości, w której składany jest wniosek - 1 punkt,

5) rodzic kandydata zatrudniony jest w tej samej miejscowości w której składany jest wniosek - 1 punkt.

2. Określić, że dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów określonych w ust. 1 będzie pisemne oświadczenie złożone przez osobę pod której opieką kandydat przebywa.

§ 3.

1. Ustala się kryteria postępowania rekrutacyjnego prowadzonego przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznego gimnazjum prowadzonego przez Miasto Ustroń wraz
z odpowiadającą im liczbą punktów:

1) uczęszczanie do szkoły podstawowej na terenie Miasta Ustroń - 40 punktów,

2) ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem - 20 punktów,

3) wyniki sprawdzianu po szóstej klasie szkoły podstawowej max 40 punktów:

a) wynik procentowy z pierwszej części x 0,2 punktu;

b) wynik procentowy z drugiej części x 0,2 punktu,

4) średnia ocen świadectwa ukończenia szkoły podstawowej x 5 punktów - max. 30 punktów,

5) uczeń wyraża chęć uczęszczania do klasy z rozszerzonym programem nauczania języka obcego
w zależności od profilu kształcenia w danym gimnazjum - 15 punktów

6) ocena z zachowania:

a) wzorowa - 10 punktów;

b) bardzo dobra - 8 punktów;

c) dobra - 6 punktów;

d) poprawna - 4 punkty,

7) uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tej samej szkoły - 20 punktów,

8) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej - 20 punktów.

2. Określa się, że, dokumentem potwierdzającym spełnienie przez kandydata kryteriów będzie:

1) pisemne oświadczenie złożone przez osobę pod której opieką kandydat przebywa w odniesieniu
do kryteriów określonych w ust.1 pkt. 1, 6-7,

2) zaświadczenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach sprawdzianu po szóstej klasie,

3) świadectwo ukończenia szkoły.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Ustroń.

§ 5.

Traci moc uchwała nr IV/32/2015 Rady Miasta Ustroń z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Ustroń.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Artur Kluz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe