Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr OS.6.2016 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 7 stycznia 2016r.

w sprawie współfinansowania Międzyszkolnego Punktu Religii Ewangelickiej w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzy:

1. Powiatem Pszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

- Paweł Sadza - Starosta Pszczyński

- Krystian Szostak - Wicestarosta

a

2. Gminą Pawłowice reprezentowaną przez:

- Franciszka Dziendziela - Wójta Gminy Pawłowice

Działając na podstawie art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r., Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) strony porozumienia ustalają co następuje:

§ 1. 1. Gmina Pawłowice powierza Powiatowi Pszczyńskiemu, na czas określony, zadanie publiczne w zakresie nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

2. Uwzględniając wniosek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w sprawie nauki religii w roku szkolnym 2015/2016 dla 29 uczniów pobierających naukę w szkołach prowadzonych przez: Gminę Pszczyna, Gminę Pawłowice, Miasto Bielsko-Biała, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Powiat Pszczyński wyraża się zgodę na pokrycie kosztów zatrudnienia w wymiarze 4/18 etatu nauczyciela zatrudnionego w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Karola Miarki w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12.

3. Lekcje religii realizowane są w Międzyszkolnym Punkcie Religii Ewangelickiej zlokalizowanym w Pszczynie przy ul. Basztowej 2a.

§ 2. Koszty zatrudnienia nauczyciela, o którym mowa w § 1, a które ponosi Powiat Pszczyński obejmują § 4010 wynagrodzenia osobowe pracownika; § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne; § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne; § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§ 3. 1. Kalkulacja kosztów, o których mowa w § 2, stanowi załącznik do niniejszego Porozumienia.

2. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać Powiatowi Pszczyńskiemu dotację celową na realizację zadania określonego w § 1, w kwocie proporcjonalnej do liczby uczniów ze szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pawłowice, w roku szkolnym 2015/2016 tj. za 2 uczniów w wysokości: 63,28 zł miesięcznie w 2016 r. x 8 miesięcy = 506,24 zł (za okres od 01.01.2016r. do 31.08.2016r.).

3. Gmina Pawłowice zobowiązuje się przekazać kwotę dotacji, o której mowa w ust. 2, na rachunek Starostwa Powiatowego w Pszczynie: 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001 jednorazowo za okres od 01.01.2016r. do 31.08.2016r. do dnia 30.04.2016r.

4. W przypadku braku zapłaty w terminie określonym w ust. 3 zostaną naliczone odsetki za każdy dzień zwłoki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

§ 4. 1. Kwoty wskazane w § 3 ust. 2 ulegną zmianie w przypadku zmiany wysokości składników wynagrodzenia nauczyciela, i/lub zmiany nauczyciela religii, i/lub zmiany liczby uczniów objętych nauczaniem religii.

2. Kwota dotacji celowej zostanie wykorzystana do dnia 31.08.2016r.

3. Otrzymana kwota dotacji zostanie rozliczona w terminie do dnia 15.09.2016r.

4. Podstawą rozliczenia będzie sprawozdanie w formie pisemnej, przedstawiające koszty zatrudnienia nauczyciela w punkcie katechetycznym, w rozbiciu na poszczególne składniki wynagrodzenia oraz miesiące, za które wynagrodzenie zostało wypłacone.

5. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie wyższa od kwoty dotacji, jaką otrzymał Powiat Pszczyński, to Gmina Pawłowice dokona wpłaty należnej kwoty do dnia 30.09.2016r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Gmina Pawłowice zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

6. W przypadku, gdy kwota należnej dotacji wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w § 4 ust. 4, będzie niższa od kwoty dotacji, jaką otrzymał Powiat Pszczyński, to Powiat Pszczyński dokona zwrotu niewykorzystanej części dotacji do dnia 30.09.2016r. W przypadku nie uregulowania płatności w powyższym terminie Powiat Pszczyński zobowiązuje się zapłacić oprócz należności głównej odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

7. Ze strony Powiatu za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Wydział Oświaty i Zdrowia, Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3-go Maja 10, 43-200 Pszczyna, tel. 324492308.

8. Ze strony Gminy za realizację postanowień wynikających z niniejszego porozumienia odpowiada Gminny Zespół Oświaty w Pawłowicach, ul. Zjednoczenia 65, 43-250 Pawłowice, tel. 324722757.

§ 5. Porozumienie precyzuje rozliczenie i pokrycie kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w roku szkolnym 2015/2016 tj. na okres od 01.01.2016r. do 31.08.2016r.

§ 6. W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. 1. Wszelkie zmiany warunków porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Powiatu Pszczyńskiego.

3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2016r.

§ 8. Porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Starosta


Paweł Sadza


Wicestarosta


Krystian Szostak

Wójt Gminy Pawłowice


Franciszek Dziendziel


Załącznik do Porozumienia Nr OS.6.2016
Zarządu Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 7 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe