Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/78/2016 Rady Gminy Przyrów

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej /Dz.U. Nr 147, poz. 1229 z 1991 roku z późn. zm. / oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 1515 z późn. zm./ Rada Gminy Przyrów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny, wypłacany z budżetu Gminy Przyrów dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przyrów:

- 8 zł za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym,

- 3 zł za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym; organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Przyrów.

§ 2. Traci moc Uchwała nr IX/67/2015 Rady Gminy Przyrów z dnia 7 grudnia 2015 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe