Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/82/2016 Rady Gminy Przyrów

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku poz.1515) w związku z art. 7 ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 1399 z późn.zm.), Rada Gminy Przyrów, uchwala co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stanowiącymi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przyrów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Rajmund Michalik


Załącznik do Uchwały Nr XI/82/2016
Rady Gminy Przyrów
z dnia 4 lutego 2016 r.

Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać następujące wymagania:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami;

2) dysponować sprzętem , urządzeniami i środkami technicznymi niezbędnymi do właściwego wyłapywania bezdomnych zwierząt, w szczególności:

a) atestowanymi urządzeniami do humanitarnego wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

b) pojazdem o odpowiedniej kubaturze i powierzchni przystosowanym do transportu zwierząt:

- środek transportu powinien umożliwiać ustawienie co najmniej dwóch atestowanych klatek odpowiadających średniej wielkości zwierzęcia, w sposób uniemożliwiający ich przesuwanie się w czasie transportu,

- powinien posiadać zadaszenie i izolowane ściany w celu zabezpieczenia zwierząt przed wpływami atmosferycznymi,

- powinien posiadać odpowiednią wentylację,

- podłogi pojazdu używanego do transportu powinny mieć odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiająca utrzymanie higieny

c) środkami służącymi do bezpiecznego transportu zwierząt (np. klatkami)

3) posiadać zawartą umowę gwarantującą przyjęcie odłowionych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt, a także z lekarzem weterynarii;

4) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną;

5) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych;

6) posiadać kadrę odpowiednio przeszkoloną, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług;

7) dysponować nieruchomością do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska .

§ 2. 1. Wymagania o których mowa w § 1. powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami o których mowa w § 2 ust.1 są:

a) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

b) umowa kupna- sprzedaży, najmu, użyczenia lub faktura potwierdzająca posiadanie sprzętu, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2),

c) umowy o stałej współpracy z lekarzem weterynarii i schroniskiem,

d) Umowa o świadczenie usług o analogicznym zakresie, jeżeli były one świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe