Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/107/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz oraz określenia warunków i trybu udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz art. 27 ust. 2 i 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2011 r. o sporcie (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 715) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 2015.1515 ze zm.)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Gmina Radziechowy - Wieprz wspiera finansowo rozwój sportu, który stanowią wszelkie formy aktywności fizycznej człowieka, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.

2. Przyjmuje się, że celem publicznym jest rozwój sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz który to cel ma zostać osiągnięty poprzez:

1) poprawę warunków uprawiania sportu na terenie gminy przez członków poszczególnych klubów sportowych;

2) zwiększenie mieszkańcom a w szczególności dzieci i młodzieży dostępu do działalności sportowej, prowadzonej przez poszczególne kluby sportowe;

3) wspieranie finansowe zadań realizowanych przez kluby sportowe, działające w celu upowszechnienia, popularyzacji i rozwoju sportu oraz osiąganie przez zawodników uczestniczących w krajowym i międzynarodowym współzawodnictwie coraz wyższych wyników sportowych.

3. Wsparcie finansowe określone w ust.1 niniejszego paragrafu może być przyznawane w szczególności na zadania wskazane w art.28 ust.2 pkt. 1-5 Ustawy o sporcie.

4. Warunki i tryb finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Radziechowy - Wieprz jako zadania własnego Gminy, w tym udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, nie działających w celu osiągnięcia zysku oraz niepobierających opłat od zawodników, określa załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela


Załącznik do Uchwały Nr XXI/107/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe