Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/117/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Wieprz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę ulicy "Przemysłowa" - drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym nr 3589/12 położonej w miejscowości Wieprz.

§ 2.

Szczegółowe położenie ulicy wymienionej w § 1 wraz z jej nadawaną nazwą przedstawia mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela


Załącznik do Uchwały Nr XXI/117/16
Rady Gminy Radziechowy-Wieprz
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lokalizacja ulicy Przemysłowej w Wieprzu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe