Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/119/16 Rady Gminy Radziechowy-Wieprz

z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów oraz punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, prowadzonych przez gminę Radziechowy-Wieprz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20e ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 20zf pkt. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015r poz. 2156) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)

Rada Gminy Radziechowy - Wieprz uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do publicznej szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę Radziechowy- Wieprz wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

dziecko, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne w zespole szkolno-przedszkolnym, do którego składa wniosek

3

2

dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w następnym roku do szkoły lub zespołu, do którego składa wniosek

3

3

dziecko, dla którego wybrana szkoła podstawowa znajduje się bliżej miejsca zamieszkania niż jego szkoła obwodowa

2

4

dziecko, które ze względu na pracę zawodową rodziców lub inną uzasadnioną sytuację

rodzinną, wymaga codziennej opieki członków rodziny lub innych osób zamieszkujących w obwodzie szkoły

1

5

dziecko, którego rodzeństwo lub rodzice są absolwentami wybranej szkoły podstawowej

1

§ 2.

Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 1:

1) Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 1 uznaje się oświadczenie rodzica.

§ 3.

Określa się następujące kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do gimnazjum, prowadzonego przez gminę Radziechowy- Wieprz wraz z odpowiadającą im liczbą punktów:

Lp.

Nazwa kryterium

Liczba punktów

1

średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

średnia ocen na świadectwie x 10 pkt

2

wynik sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej

· wynik procentowy z części pierwszej x 0,3 pkt

· wynik procentowy z części drugiej x 0,3 pkt

3

ocena z zachowania kandydata, na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej

· Ocena wzorowa: 50

· Ocena bardzo dobra: 30

· Ocena dobra: 5

· Ocena poprawna: 2

· Ocena negatywna, nieodpowiednia: 1

4

do gimnazjum uczęszcza rodzeństwo kandydata

10

5

uczęszczanie do gimnazjum, kandydata mieszkającego poza obwodem gimnazjum spowoduje znaczne ułatwienie mu spełniania obowiązku szkolnego

10

§ 4.

Określa się dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3:

1) Za potwierdzenie spełniania kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 1-3 uznaje się potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej przez kandydata oraz potwierdzoną przez dyrektora szkoły podstawowej kopię zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu po szkole podstawowej wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną;

2) Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 3 pkt 4-5 uznaje się oświadczenie rodzica.

§ 5.

Kryteria określone w § 1 i § 3 niniejszej uchwały oraz określenie dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów mają zastosowanie w postępowaniach rekrutacyjnych do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Radziechowy - Wieprz począwszy od rekrutacji na rok szkolny 2016/2017.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziechowy - Wieprz.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy - Wieprz


Piotr Piela

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe