Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/149/2016 Rady Gminy Suszec

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 163, ze zm.).

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat jak również tryb ich pobierania.

2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwane dalej "usługami" przyznaje się osobie w miejscu zamieszkiwania, po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

3. Zakres i miejsce świadczenia usług ustala się w oparciu o ocenę sytuacji bytowej i potrzeby wnioskodawcy.

§ 2.

Przyjmuje się szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych zgodnie z poniższą tabelą:

Dochód osoby samotnie gospodarującej albo osoby w rodzinie, w % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności w % liczony wg kosztu usługi dla:

OSÓB SAMOTNIE GOSPODARUJĄCYCH

OSÓB W RODZINIE

Do 150 %

Nieodpłatnie

Nieodpłatnie

Powyżej 150 % do 200 %

15,00%

25%

Powyżej 200 % do 250 %

20%

35%

Powyżej 250 % do 300 %

30%

50%

Powyżej 300 % do 400%

55%

80%

Powyżej 400 %

100%

100%

§ 3.

Koszt jednej godziny usługi opiekuńczej wynosi 15 zł, natomiast koszt jednej godziny specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 28 zł.

§ 4.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności lub na wniosek pracownika socjalnego, osoba może zostać zwolniona z ponoszenia opłat:

1. Całkowicie, jeżeli wystąpiło zdarzenie losowe, sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa, w sposób istotny pogarszające sytuację materialną świadczeniobiorcy,

2. Częściowo, jeżeli wystąpiła długotrwała choroby związana z ponoszeniem przez świadczeniobiorcę wydatków na leki, leczenie i rehabilitację.

§ 5.

Osoba korzystająca z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wnosi opłaty do 10-go każdego miesiąca, po wykonaniu usługi, na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.

§ 6.

Traci moc Uchwała Nr XV/124/2015 Rady Gminy w Suszcu z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat ortaz trybu ich pobierania.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suszcu.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Andrzej Urbanek

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe