Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/185/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli, prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 20c ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.)


Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala:

§ 1. Ustala się kryteria naboru do przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Miasto Świętochłowice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania tych kryteriów zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Rekrutacja odbywa się w formie elektronicznej, a rodzice (prawni opiekunowie) składają wniosek o przyjęcie do nie więcej niż trzech wybranych przez siebie przedszkoli miejskich.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Załącznik do Uchwały Nr XVII/185/16
Rady Miejskiej w Świętochłowicach
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Lp.

Kryterium samorządowe

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium

1

Dziecko 6 letnie.

80

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2

Dziecko 5 i 4 letnie.


65

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

3

Dziecko, którego oboje rodzice pracują zawodowo/studiują w systemie stacjonarnym. Kryterium stosuje się również w przypadku dziecka wychowywanego przez jednego pracującego zawodowo/studiującego
w systemie stacjonarnym, rodzica.30

Dokument poświadczający zatrudnienie (od każdego z rodziców): zaświadczenie z zakładu pracy,
w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym, itp. / zaświadczenie
z uczelni zawierające informacje
o stacjonarnym systemie studiów.

4

Dziecko zamieszkuje na terenie, obejmującym obwody szkół podstawowych, które w swoim zasięgu terytorialnym posiadają przedszkole, do którego składa wniosek.15

Informacja zawarta we wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola.

5

Dziecko, którego rodzeństwo w roku składania wniosku uczęszcza do przedszkola, do którego składany jest wniosek.


10


-

6

Dziecko, które w roku składania wniosku korzysta z opieki żłobkowej.

5

Zaświadczenie wydane przez żłobek.


Uzasadnienie

Zmiana ustawy o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady przyjęć dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego. W myśl art. 20 c ust.1 ww. ustawy do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

· wielodzietność rodziny kandydata,

· niepełnosprawność kandydata,

· niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

· niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

· niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

· samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

· objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego
lub jeśli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, zgodnie z art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty, rada gminy upoważniona jest jako organ prowadzący do określenia kryteriów, branych pod uwagę na drugim etapie rekrutacji, sposób przeliczania na punkty kryteriów, określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe