Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/186/16 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn.zm.), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) w związku z art. 110 ust.1 i art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163, z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach na podstawie uchwały Nr VI/59/11 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Świętochłowicach projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dziennik Urzędowy Woj. Śląskiego z 2011 r., Nr 87, poz. 1627)

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. W "Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach" stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/99/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świętochłowicach", wprowadza się następujące zmiany:

1. § 7 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

7. 1) prowadzenie Dziennego Domu "Senior - WIGOR" ul. Imieli 12 wraz z filią przy ul. Katowickiej 35, którego zasady działania i organizacji określa regulamin organizacyjny".

2. § 8 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Ośrodek wykonuje obsługę jednostki organizacyjnej pomocy społecznej wymienionej w § 7 punkt 1.".

3. § 16 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

1. Dyrektor Ośrodka wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów prawa pracy dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku oraz w Dziennym Domu "Senior - WIGOR", a w szczególności zatrudnia ich i zwalnia oraz jest ich przełożonym służbowym".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe