Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/191/2016 Rady Miasta Wisła

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia ("Jonidło")

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 ze zm.), w związku z uchwałą Nr IV/57/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia ("Jonidło")

Rada Miasta Wisła

stwierdza, że niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie narusza ustaleń "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisły", przyjętego uchwałą Nr XXXIV/412/2009 Rady Miasta Wisła z dnia 27 sierpnia 2009 r. ze zm.

i uchwala:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia ("Jonidło")

Rozdział1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik Nr 1 o nazwie "Rysunek planu" stanowiący integralną część niniejszej uchwały oraz będący graficzną częścią ustaleń planu w skali 1:1000;

2) załącznik Nr 2 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu";

3) załącznik Nr 3 o nazwie "Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych".

2. Na rysunku planu określa się oznaczenia graficzne będące obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych służących organizacji imprez masowych;

5) ustalone symbolami rodzaje przeznaczenia podstawowego terenów.

3. Zgodnie z przepisami odrębnymi obszar objęty planem znajduje się w granicach:

1) otuliny parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 347 - "Dolina Rzeki Górna Wisła";

3) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 348 - "Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)".

4. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu stanowią elementy informacyjne planu.

5. Zastosowane na rysunku planu symbole opisujące poszczególne tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi oznaczają:

1) oznaczenia literowe na początku symbolu - położenie terenu w obrębie jednostki strukturalnej G-Jarzębata;

2) oznaczenie cyfrowe na początku symbolu określającego rodzaj przeznaczenia terenu - kolejny numer terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi w zbiorze rodzaju przeznaczenia terenu w ramach obszaru objętego planem;

3) oznaczenia literowe - rodzaj przeznaczenia terenu.

6. Niniejsza uchwała obejmująca obszar o powierzchni około 4,59 ha w zakresie granic obszaru objętego uchwałą jest zgodna z uchwałą Nr IV/57/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 26 lutego 2015 r.

§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest mniejszy niż 20°;

2) dachu spadzistym - należy przez to rozumieć dach, którego kąt nachylenia połaci dachowych jest nie mniejszy niż 20°;

3) elewacji frontowej obiektu - należy przez to rozumieć tę część obiektu, która zwrócona jest w kierunku ulicy lub drogi wewnętrznej, z których zapewniony jest główny dojazd lub dojście do obiektu;

4) gabarycie obiektu - należy przez to rozumieć maksymalne wymiary zewnętrzne bryły obiektu, które w niniejszym planie, poza wysokością i formą dachu, wyrażone są poprzez maksymalną powierzchnię zabudowy obiektu i maksymalną szerokość elewacji frontowej;

5) linii rozgraniczającej - należy przez to rozumieć ciągłą linię na rysunku planu rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

6) mieszkaniu funkcyjnym - należy przez to rozumieć wydzieloną część budynku , w którym dopuszcza się funkcję mieszkaniową związaną z obsługą funkcji przeznaczenia podstawowego terenu;

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, która wyznacza obszar przeznaczony pod realizację nadziemnych obiektów budowlanych, przy czym nie dotyczy ona elementów takich jak: schody, podesty, pochylnie, urządzenia związane z infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacji oraz urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

8) nowym budynku - należy przez to rozumieć budynek, którego realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan;

9) nowym obiekcie - należy przez to rozumieć obiekt, którego realizacja może nastąpić w oparciu o niniejszy plan;

10) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

11) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego;

12) powierzchni całkowitej zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków istniejących i nowych mierzona po ich zewnętrznym obrysie, w ramach działki budowlanej;

13) wskaźniku intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej, na której ta zabudowa jest zlokalizowana, wyrażony liczbowo;

14) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych w obrębie działki budowlanej do powierzchni tej działki, wyrażony jako wskaźnik %;

15) powierzchni zabudowy obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć powierzchnię w rzucie poziomym zewnętrznych krawędzi obiektu budowlanego na powierzchnię terenu;

16) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

17) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

18) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inny niż podstawowy, uzupełniający lub dopuszczony w niniejszym planie rodzaj przeznaczenia w obrębie terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, z zastrzeżeniem § 4;

19) strefie technicznej - należy przez to rozumieć pas terenu po obu stronach sieci umożliwiający operatorowi dostęp w celu konserwacji, naprawy i remontu sieci;

20) wysokość budowli - należy przez to rozumieć odległość pomiędzy najniżej położonym punktem terenu na obrysie budowli, a najwyżej położonym punktem konstrukcji lub elementu budowli;

21) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć ogólnodostępne tereny urządzone jako parki, zieleńce, z dopuszczeniem obiektów małej architektury.

§ 3. W granicach obszaru objętego planem nie występują tereny obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych.

§ 4. Ustalenia planu definiowane dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi obowiązują dla każdej działki budowlanej położonej w jego granicach.

§ 5. Ustala się następujące rodzaje przeznaczeń terenów opisanych następującymi symbolami:

1) U - tereny zabudowy usługowej;

2) US1 - teren sportu i rekreacji z zabudową kubaturową;

3) US2 - teren sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

4) ZP - tereny zieleni urządzonej;

5) KDD - tereny dróg publicznych klasy "dojazdowa";

6) KDP - tereny parkingów.

Rozdział2.
Przepisy dotyczące całego obszaru objętego planem

§ 6. Ustala się następujące zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) nakazuje się:

a) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. d zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy pokazanych na rysunku planu,

b) ograniczenie kolorów połaci dachowych dachów spadzistych do barw czerwonej i brązowej lub ich odcieni;

2) zakazuje się:

a) z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a lokalizacji reklam za wyjątkiem szyldów,

b) stosowania prefabrykowanych przęseł betonowych ogrodzeń, za wyjątkiem prefabrykowanych elementów betonowych stanowiących część przęsła ogrodzenia;

3) dopuszcza się:

a) lokalizację reklam na ogrodzeniu terenów o symbolu G1US1 z ekspozycją ich treści do strony wewnętrznej tego terenu,

b) lokalizację szyldów wyłącznie na terenach o symbolach U, US1 i KDP, w tym w formie dominanty przestrzennej na terenie o symbolu G1U,

c) lokalizację urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nie przekraczającej 100 kW,

d) budowę kładki dla trasy narciarstwa biegowego, o której mowa w § 17 ust. 2 pkt 3 lit. a bez konieczności uwzględnienia nieprzekraczalnych linii zabudowy.

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakazuje się lokalizacji inwestycji stanowiących przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem obiektów budowlanych służących poprawie stanu sanitarnego obszaru objętego planem, w szczególności takich jak: sieć wodno-kanalizacyjna, sieć gazowa, kotłownie gazowe;

2) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko w ramach wyznaczonych w planie przeznaczeń podstawowych i uzupełniających, takich jak:

a) zabudowa usługowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą na powierzchni większej niż 2,0 ha,

b) ośrodki wypoczynkowe i hotele o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha, przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię przeznaczoną do przekształcania w wyniku realizacji przedsięwzięcia,

c) parkingi i zespoły parkingów,

d) drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km;

3) w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem nakazuje się stosowanie w celach grzewczych technologii gwarantujących zachowanie nieprzekraczalnych wskaźników emisji zanieczyszczeń do atmosfery, określonych w przepisach odrębnych;

4) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom dźwięku przenikającego do środowiska na obszarach objętych planem nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych w przepisach odrębnych dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, przy czym tereny o symbolach US1 i US2 należy traktować jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz ochrony środowiska przed odpadami nakazuje się:

a) przy realizacji robót ziemnych związanych z pracami budowlanymi, zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi organicznej, jej odpowiednie zdeponowanie oraz ponowne wykorzystanie,

b) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych, zgodnie z regulacjami obowiązującymi w mieście oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dopuszcza się wykorzystanie dla potrzeb niwelacji terenu mas ziemnych, stanowiących grunt rodzimy, usuwany lub przemieszczany, w związku z realizacją przedsięwzięcia lub realizacją elementów zagospodarowania terenu.

3. Na obszarze objętym planem ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych podlegają:

1) obszar otuliny parku krajobrazowego "Beskidu Śląskiego";

2) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 347 - "Dolina Rzeki Górna Wisła";

3) Główny Zbiornik Wód Podziemnych Nr 348 - "Zbiornik warstw Godula (Beskid Śląski)".

§ 8. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty wymagające ustalenia zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 9. 1. Na terenach określonych graficznie na rysunku planu dopuszcza się organizację imprez masowych w ramach terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się terenów stanowiących przestrzeń publiczną.

§ 10. 1. Nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Określa się zasady scalania i podziału nieruchomości w przypadkach przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami:

1) minimalna powierzchnia działek - 600,0 m2;

2) minimalna szerokość frontu działek - 18,0 m;

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego w przedziale 70°-110°.

§ 11. Na obszarze objętym planem nie występują obszary i tereny górnicze oraz udokumentowane złoża surowców naturalnych.

§ 12. Dla istniejących i projektowanych sieci infrastruktury technicznej: sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i elektroenergetycznych należy zapewnić strefy techniczne, a dla sieci gazowych strefy kontrolowane o szerokościach uzależnionych od średnicy, wieku i typu sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. 1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszarów objętych planem ustala się:

1) podstawową obsługę komunikacyjną poprzez istniejącą drogę publiczną przylegającą do obszaru objętego planem z wlotem drogi klasy "dojazdowa" na terenie o symbolu G1KDD;

2) możliwość realizacji dojazdów w ramach terenów o symbolach U i US1, przy zachowaniu minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających - 4,5 m;

3) możliwość dojazdu do parkingu na terenie o symbolu G1KDP drogą wewnętrzną od strony południowej z wlotem do drogi wojewódzkiej zlokalizowanym poza obszarem objętym planem.

2. W zakresie systemu parkowania ustala się:

1) z zastrzeżeniem pkt 2 wskaźniki służące do wyliczania minimalnej ilości miejsc parkingowych w zależności od planowanego programu inwestycji:

a) 1 miejsce na 1 lokal mieszkalny,

b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 35 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 2 miejsca parkingowe,

c) 30 miejsc na 100 użytkowników na terenach sportowo-rekreacyjnych,

d) 1 miejsce na 2 miejsca noclegowe;

2) w ramach powierzchni parkingów wyliczonych zgodnie z wskaźnikami ustalonymi w pkt 1 konieczność zapewnienia miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż 1 miejsce na każde rozpoczęte 12 miejsc parkingu.

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w media z sieci dostosowuje się do aktualnych potrzeb poprzez przebudowę lub budowę nowej sieci o średnicach odpowiadających potrzebom;

2) dopuszcza się realizację nowych sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, a także przebudowę i rozbudowę istniejących, w tym prowadzenia sieci w kanałach zbiorczych.

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę nakazuje się:

1) pełne pokrycie zapotrzebowania z sieci wodociągowej;

2) zapewnienie wymaganego zaopatrzenia wodnego do celów przeciwpożarowych, w tym wyposażenia sieci w hydranty zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) dopuszcza się pobór wody ze studni przydomowych spełniającej kryteria wody pitnej lub gospodarczej.

3. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych i komunalnych nakazuje się:

1) odprowadzenie ścieków bytowych i podczyszczonych ścieków komunalnych do parametrów ścieków bytowych do sieci kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się odprowadzenie ścieków bytowych do przydomowych oczyszczalni lub gromadzenie ścieków w szczelnych osadnikach z okresowym ich opróżnianiem zlokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:

1) ustala się odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do szczelnego, otwartego lub zamkniętego systemu kanalizacji deszczowej lub do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się:

a) zagospodarowanie wód na terenie własnym inwestora, pod warunkiem braku możliwości odprowadzenia wód do kanalizacji deszczowej,

b) odprowadzenie wód do kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) budowę podziemnych zbiorników przetrzymujących wody oraz zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na regulację zrzutu wody do odbiornika.

5. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:

1) ustala się:

a) usuwanie odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odrębnymi,

b) lokalizowanie miejsc gromadzenia odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi, z zapewnieniem dojazdu do ich obsługi;

2) zakazuje się składowania i utylizacji odpadów.

6. W zakresie zaopatrzenia w gaz:

1) ustala się możliwość zaopatrzenia z dystrybucyjnej sieci gazowej zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) dopuszcza się lokalne, indywidualne zaopatrzenie w gaz płynny.

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się dostawę ciepła z indywidualnych, w tym niekonwencjonalnych, proekologicznych źródeł energii cieplnej.

8. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

1) ustala się zasilanie z sieci elektroenergetycznej;

2) dopuszcza się:

a) budowę stacji transformatorowych,

b) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej, z wyłączeniem energii wiatrowej z zastrzeżeniem lit. c,

c) zasilanie ze źródeł energii odnawialnej w formie lamp hybrydowych słoneczno-wiatrowych.

9. W zakresie telekomunikacji ustala się możliwość realizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, jako inwestycji celu publicznego na obszarze objętym planem.

§ 15. Na terenie o symbolu G1U w jego południowej części ustala się możliwość lokalizacji boiska piłkarskiego do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z planem.

§ 16. Dla terenów w granicach obszaru objętego planem ustala się następujące stawki procentowe służące naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

1) tereny o symbolach U i US1 - 20%;

2) pozostałe tereny nie wymienione w pkt 1 - 5%.

Rozdział3.
Szczegółowe ustalenia oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów

§ 17. 1. Wyznacza się teren o symbolu G1U, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa usługowa, a w szczególności usługi publiczne i komercyjne z zakresu turystyki, sportu i rekreacji, rozrywki, edukacji, administracji i gastronomii;

2) uzupełniające:

a) mieszkania funkcyjne,

b) parkingi, w tym parkingi nadziemne, dojazdy, chodniki,

c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury,

d) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) nakazuje się zachowanie przebiegu i wydzielenia istniejącej trasy dla uprawiania narciarstwa biegowego, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a;

2) zakazuje się lokalizacji wolnostojących budynków mieszkalnych;

3) dopuszcza się:

a) możliwość realizacji kładki dla trasy narciarstwa biegowego nad dojazdem dla obsługi terenu od drogi o symbolu G1KDD,

b) lokalizację dominanty przestrzennej orientującej o położeniu obiektów,

c) organizację imprez masowych;

4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) geometria dachów - dachy płaskie lub spadziste,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 60%,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 20%,

d) maksymalna intensywność zabudowy - 1,2,

e) minimalna intensywność zabudowy - 0,4,

f) maksymalna wysokość zabudowy:

- budynki- 14,5 m,

- budowle - 15,0 m,

- obiekty małej architektury - 6,0 m,

g) gabaryty nowych obiektów:

- maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 3.000,0 m2,

- maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 70,0 m.

§ 18. 1. Wyznacza się teren o symbolu G1US1, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny sportu i rekreacji z zabudową kubaturową;

2) uzupełniające:

a) mieszkanie funkcyjne,

b) zieleń parkowa, obiekty małej architektury,

c) dojazdy, parkingi, chodniki,

d) obiekty tymczasowe związane z organizacją imprez sportowo-rekreacyjnych.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) geometria dachów - dachy płaskie lub spadziste;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 40%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 30%;

4) intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki budowlanej:

a) maksymalna - 1,2,

b) minimalna - 0,05;

5) maksymalna wysokość zabudowy:

a) budynki i budowle - 14,5 m,

b) obiekty małej architektury - 6,0 m;

6) gabaryty nowych obiektów:

a) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektu - 4.000,0 m2,

b) maksymalna szerokość elewacji frontowej obiektu - 60,0 m.

§ 19. 1. Wyznacza się teren o symbolu G1US2 dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny sportu i rekreacji z budowlami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi;

2) uzupełniające:

a) tymczasowe obiekty budowlane związane ze sportem i rekreacją oraz o funkcji gastronomicznej,

b) zieleń parkowa i obiekty małej architektury,

c) dojazdy, chodniki.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się zakaz lokalizacji budynków;

3. Dla terenu wymienionego w ust. 1 ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

1) maksymalna wysokość budowli i urządzeń sportowo-rekreacyjnych - 6,0 m;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 5%;

3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w stosunku do powierzchni działki budowlanej - 10%.

§ 20. 1. Wyznacza się tereny o symbolach G1ZP i G2ZP, dla których ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny zieleni urządzonej;

2) uzupełniające:

a) trasy narciarstwa biegowego,

b) ścieżki spacerowe i rowerowe,

c) obiekty małej architektury.

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1:

1) nakazuje się:

a) na terenie o symbolu G1ZP zachowanie powierzchni zagospodarowanych wodą powierzchniową z dopuszczeniem korekt wynikających z powiększenia lub pomniejszenia powierzchni wysp na stawie oraz konstrukcji kładek dla ścieżek spacerowych pod warunkiem, że zmiany te nie będą większe niż 10% istniejącej powierzchni wód powierzchniowych,

b) zachowanie spływu wód powierzchniowych w kierunku północnym;

2) zabrania się lokalizacji obiektów kubaturowych za wyjątkiem obiektów małej architektury;

3) na terenie o symbolu G2ZP dopuszcza się możliwość lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń związanych z organizacją imprez, w tym imprez masowych;

4) ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów:

a) minimalna powierzchnia biologicznie czynna:

- na terenie o symbolu G1ZP - 90%,

- na terenie o symbolu G2ZP - 80%,

b) maksymalna powierzchnia terenów nie będących powierzchnią biologicznie czynną:

- na terenie o symbolu G1ZP - 10%,

- na terenie o symbolu G2ZP - 20%,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektów małej architektury - 20,0 m2,

d) maksymalna wysokość obiektów małej architektury - 6,0 m.

§ 21. 1. Wyznacza się teren o symbolu G1KDD, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny komunikacji, drogi publiczne klasy "dojazdowa";

2) uzupełniające:

a) chodniki,

b) sieci infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) nakazuje się powiązanie komunikacyjne z drogą publiczną przebiegającą od północnego wschodu do obszaru objętego planem;

2) dopuszcza się powiązanie komunikacyjne z drogami wewnętrznymi obsługującymi tereny o symbolach G1U, G1US1 i G1KDP;

3) ustala się szerokość terenu w liniach rozgraniczających drogi o symbolu G1KDD - od 12,0 m do 14,0 m.

§ 22. 1. Wyznacza się teren o symbolu G1KDP, dla którego ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - tereny komunikacji - parking;

2) uzupełniające:

a) dojazdy,

b) zieleń urządzona.

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1:

1) zakazuje się lokalizacji budynków;

2) nakazuje się zadrzewienie parkingu w ilości co najmniej 1 drzewo na 5 miejsc parkingowych.

Rozdział4.
Przepisy końcowe

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisła.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Wisła


Janusz Podżorski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/191/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.PDF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/191/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W związku z brakiem uwag do projektu planu, nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/191/2016
Rady Miasta Wisła
z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie
z przepisami o finansach publicznych

Rada Miasta Wisła rozstrzyga (w oparciu o "Prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia ("Jonidło") o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Wisła w rejonie ul. Wyzwolenia ("Jonidło"), inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania:

1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasto Wisła może ponieść wydatki na inwestycje związane z układem komunikacyjnym. Projekt planu wyznacza tereny usługowe oraz sportowo-rekreacyjne, w związku z czym wejście w życie ustaleń planu może skutkować koniecznością budowy dróg służących obsłudze komunikacyjnej w/w terenów. Dodatkowo plan wyznacza nowy teren pod parking, którego realizacja wiąże się z wydatkami miasta.

2. Miasto Wisła może ponieść wydatki na inwestycje związane z infrastrukturą techniczną (sieć wodociągowa i kanalizacyjna) z powodu konieczności uzbrojenie terenów usługowych i terenów sportowo-rekreacyjnych.

3. Opis sposobu realizacji inwestycji wymienionych w pkt 1 i pkt 2:

1) inwestycja będzie realizowana z uwzględnieniem rocznych budżetów oraz wieloletnich programów inwestycyjnych;

2) realizacja inwestycji przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami właściwymi ze względu na rodzaj i charakter inwestycji, w tym m.in. ustawą prawo budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą o zamówieniach publicznych, ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o gospodarce komunalnej oraz ustawą prawo ochrony środowiska.

4. Inwestycje wymienione w pkt 1 i pkt 2 będą finansowane w oparciu o przepisy o finansach publicznych, z wykorzystaniem m.in.:

1) środków budżetu miasta;

2) dofinansowania ze środków unijnych, krajowych, wojewódzkich oraz innych źródeł zewnętrznych;

3) pożyczek bankowych lub pożyczek udzielanych na preferencyjnych warunkach w Narodowym, czy też Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Uzasadnienie

Plan obejmuje obszar o powierzchni około 4,6 ha pomiędzy ulicą Wyzwolenia a rzeką Wisła, na których istnieją urządzenia sportowo-rekreacyjne.

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczeń terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania określających możliwości rozwoju obszaru w kierunku sportowym z możliwością budowy obiektów użyteczności publicznej związanych z tą funkcją oraz z funkcją edukacji, turystyki, rozrywki, administracji i gastronomii. W planie zachowano również funkcję rekreacyjną terenów przy ustaleniu przepisów dotyczących modernizacji istniejących obiektów i urządzeń.

W planie uwzględniono wymogi zapisane w art. 1 ust. 2 - 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a w szczególności:

- zapewniono udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu, poprzez wyłożenie projektu do publicznego wglądu oraz zorganizowanie dyskusji publicznej nad rozwiązaniami planu,

- nowa zabudowa stanowiła będzie uzupełnienie istniejącej funkcji usługowej przeznaczenia terenów z wykorzystaniem dojazdu z istniejącej drogi publicznej oraz z dostępem do istniejącego uzbrojenia terenów,

- przeznaczenia terenów są efektem analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych, w których dokonano wykazu możliwości lokalizacji obiektów o znaczeniu ogólnomiejskim na obszarze objętym planem.

Plan jest zgodny z wynikami analiz przeprowadzonych zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyniku których Rada Miasta Wisła w uchwale Nr XLI/636/2014 z dnia 25 września 2014 r. oceniła aktualność studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wisła i planów miejscowych na obszarze miasta.

Na obszarze objętym planem nastąpiła weryfikacja zagrożeń powodziowych, co Rada Miasta Wisła sygnalizowała w § 1 powyższej uchwały.

Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, gdyż całość obszaru objętego planem znajduje się w jednostce urbanistycznej U3 - "sportowo-rekreacyjnej", na której dopuszcza się przeznaczenia terenów wskazane w niniejszym planie miejscowym.

Wpływ realizacji planu na finanse publiczne, w tym na budżet gminy zostały przeanalizowane w opracowanej prognozie skutków uchwalenia planu, a w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały wskazano możliwości finansowania wydatków związanych z realizacją planu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe