Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 626/2015 Burmistrza Wilamowic; Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2016 r

Tekst pierwotny

zawarte w Bielsku-Białej pomiędzy:

Powiatem Bielskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:

Wicestarosta Bielski - Grzegorz Szetyński

Członek Zarządu - Stanisław Pięta

zwanym w treści porozumienia "Powiatem"

a

Gminą Wilamowice, reprezentowaną przez:

Burmistrza Wilamowic - Mariana Trelę

zwaną w treści porozumienia "Gminą"

§ 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie zadań związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych położonych w granicach miasta Wilamowice, o długości 5,026 km, wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego porozumienia.

§ 2. Porozumienie zawarto w oparciu o przepisy:

1) art. 4 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz.1445),

2) art. 19 ust. 2 pkt 3 i ust. 4, art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.),

3) art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515),

4) Uchwały V/16/112/15 Rady Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 22 października 2015 roku w sprawie powierzenia Gminie Wilamowice zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie miasta Wilamowice w 2016 roku.

§ 3. Gmina przejmuje do wykonania zadania i obowiązki zarządcy drogi polegające na:

a) utrzymaniu nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich (z wyłączeniem mostów przepustów), w tym zimowego utrzymania dróg, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

b) realizacji zadań w zakresie inżynierii ruchu, z wyłączeniem opracowań projektowych,

c) wykonywaniu robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,

d) przeciwdziałaniu niszczenia dróg przez ich użytkowników,

e) wprowadzaniu ograniczeń, bądź zamykaniu dróg dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia w porozumieniu z zarządcami dróg,

f) utrzymaniu zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów.

§ 4. 1. Powiat zobowiązuje się do przekazania Gminie środków finansowych na wykonanie przekazanych zadań, związanych z utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych w granicach miasta Wilamowice w 2016 roku w wysokości 53.796 zł brutto (słownie: piędziesiąt trzy tysiące siedemset dziewiędziesiąt sześć złotych 00/100).

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przekazywane na konto nr 63 8111 0009 2001 0031 4891 0001 BBS oddział w Wilamowicach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca, w wysokości 1/12 kwoty wymienionej w ust. 1.

3. Powiat zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadań objętych porozumieniem i wydatkowania środków finansowych.

4. Gmina zobowiązuje się do przekazania Powiatowi sprawozdania w ujęciu rzeczowo-finansowym dotyczącego wydatkowanych środków finansowych, o których mowa w ust. 1, na utrzymanie i ochronę dróg powiatowych w granicach miasta Wilamowice, za okres roczny w terminie do 15 stycznia 2017 r.

5. Powiat zastrzega sobie, że w przypadku nie wykorzystania środków finansowych lub wykorzystania w części lub w całości niezgodnie z porozumieniem, środki finansowe podlegają zwrotowi w terminie wymienionym w ust 4.

6. W przypadku wystąpienia bardzo trudnych warunków atmosferycznych w postaci obfitych opadów śniegu, oraz silnych wiatrów powodujących zamiecie i zawieje śnieżne, Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej na koszt własny udostępni ciężki sprzęt do likwidacji powstałych utrudnień.

7. Drogi powiatowe podlegające powierzeniu niniejszym porozumieniem należy utrzymywać w sezonie zimowym wg standardów przyjętych przez Radę Powiatu w Bielsku-Białej określonych w załączniku Nr 2 do porozumienia.

§ 5. 1. Powiat zastrzega sobie prawo uczestnictwa w odbiorach robót wykonywanych na drogach powiatowych objętych porozumieniem.

2. Ze strony Powiatu nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem będzie sprawował Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

§ 6. 1. Gmina zobowiązuje się do przekazania informacji o stanie zagrożenia i utrudnieniach występujących na utrzymywanych drogach do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, w dniach roboczych pod numer telefonu 33 818 40 33.

2. Gmina odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zadań wynikających z niniejszego porozumienia.

3. Ze strony Gminy nadzór nad realizacją zadań objętych porozumieniem sprawować będzie Kazimiera Gabryś, nr telefonu 33 812 94 57.

§ 7. Gmina zobowiązana jest przy wykonywaniu zadań objętych porozumieniem do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy.

§ 8. 1. Ubezpieczenie wszystkich dróg powiatowych od odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami w 2016 roku należy do Zarządu Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej.

2. Gmina zobowiązuje się do przestrzegania warunków, które będą określone w polisie ubezpieczeniowej.

§ 9. Porozumienie zawarto na okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 10. 1. Powiat zastrzega sobie prawo rozwiązania porozumienia w trybie natychmiastowym, w przypadku braku rzetelności w wykonywaniu przez Gminę zadań przekazanych porozumieniem.

2. W czasie trwania porozumienia każda ze stron może go rozwiązać za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia.

§ 11. Zmiany porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o drogach publicznych.

§ 13. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 14. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Grzegorz Szetyński


Członek Zarządu


Stanisław Pięta

Burmistrz


mgr Marian Trela


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 626/2015
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Lp.

Numer drogi

Numer odcinka

Długość /km/

Standard z.u.d.

1

2

3

4

5

1.

4492S

ul. Pułaskiego

1,096

V

2.

4493S

ul. Sienkiewicza

0,215

V

3.

4494S

ul. Mickiewicza

0,89

V

4.

4495S

ul. Kościuszki

1,00

V

5.

4496S

ul. Bilczewskiego

0,95

V

6.

4497S

ul. Konopnickiej

0,875

V

razem:

5,026


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 626/2015
Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach powiatowych

Na drogach V standardu zimowego utrzymania jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. Dopuszcza się jednak odstępstwa od standardu:

- po ustaniu opadów luźny śnieg do 16 godzin, zajeżdżony śnieg, nabój lodowy występuje,

- zaspy występują do 24 godzin

W miejscach przewidzianych do posypywania od stwierdzenia wystąpienia zjawiska może wystąpić: gołoledź, pośniegowa do 8 godzin. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe