Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 0075.2016 Wójta Gminy Pawłowice; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 4 lutego 2016r.

w sprawie udzielenia dotacji Powiatowi Pszczyńskiemu na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

Tekst pierwotny

zawarte dnia 4 lutego 2016 r. w Pawłowicach pomiędzy Gminą Pawłowice z siedzibą Urzędu Gminy w Pawłowicach przy ul. Zjednoczenia 60, NIP 6381642418, REGON 276284710 zwaną w dalszej części Porozumienia "Gminą", którą reprezentuje: Franciszek Dziendziel - Wójt Gminy Pawłowice a Starostwem Pszczyńskim z siedzibą w Pszczynie, przy ul. 3 Maja 10, NIP 6381800082, REGON 276255074 reprezentowanym przez: Krystiana Szostak- Wicestarostę i Grzegorza Nogły - Członka Zarządu, zwanych dalej "Starostwem"
w związku z nadaniem nazw drogom na terenie Gminy Pawłowice uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XIII/113/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice Nr XV/139/2016
z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu
z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych i praw jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych

Strony zawierają porozumienie o następującej treści:

§ 1. Gmina udziela pomocy finansowej z budżetu na rok 2016 Starostwu w wysokości 4.000,00 zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyprodukowania dowodów rejestracyjnych wraz ze znakami legalizacyjnymi i praw jazdy przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych dla mieszkańców Gminy Pawłowice, którym na podstawie uchwały Rady Gminy Pawłowice nr XIII/113/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. nadano nazwy drogom i ulicom.

§ 2. Przekazanie środków finansowych, o których mowa w § 1 nastąpi w ciągu 30 dni od daty zawarcia niniejszego porozumienia na konto Starostwa: Nr BS Pszczyna 94 8448 0004 0006 1229 2011 0001 z konta Urzędu Gminy Pawłowice w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001.

§ 3. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia zawarcia umowy do dnia 30.06.2016 r. z możliwością jego rozwiązania przez każdą ze stron z dwutygodniowym wypowiedzeniem złożonym na koniec miesiąca kalendarzowego lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

§ 4. W terminie do dnia 30.07.2016 r. Starostwo sporządzi sprawozdanie końcowe z wykonania zadania,
o którym mowa w § 1, które winno zawierać rozliczenie merytoryczne i finansowe.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- wykaz mieszkańców, którym wymieniono dowody rejestracyjne na podstawie niniejszego porozumienia, wraz
z zestawieniem kosztów wymiany dokumentów.

§ 5. Starostwo zobowiązuje się do wykorzystania środków finansowych wyłącznie na cel określony w § 1 w terminie do 30.06.2016 r. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków finansowych.

§ 6. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek Gminy Nr 49 8447 0005 0000 0013 2000 0001 w terminie do dnia 15.07.2016 roku.

§ 7. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszego Porozumienia ze strony Gminy jest Katarzyna Trojanowska-Janik, ze strony Starostwa za realizację niniejszego Porozumienia odpowiedzialny jest Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Marian Biel.

§ 8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Porozumieniem znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

§ 9. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego na wniosek Gminy Pawłowice.

§ 10. Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wicestarosta


Krystian Szostak


Członek Zarządu


Grzegorz Nogły

Wójt


Franciszek Dziendziel

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe