Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/ 286/2016 Rady Miejskiej w Czeladzi

z dnia 28 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), w związku z realizacją uchwały nr VII/128/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 marca 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby

Rada Miejska w Czeladzi stwierdza że, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby nie narusza ustaleń "aktualizacji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czeladź" przyjętego uchwałą nr LXI/920/2005 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2005r.

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź
w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby

Dział I.
Ustalenia wprowadzające

§ 1. Przepisy wprowadzające obowiązują na całym obszarze planu miejscowego.

§ 2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej "planem" obejmuje obszar, którego granice wyznaczają:

1) od północy- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i zabudowa usługowa;

2) od wschodu - osiedle mieszkaniowe wielorodzinne przy ulicy Miasta Auby;

3) od południa - ulica Kombatantów;

4) od zachodu ulica Szpitalna.

2. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Czeladź w rejonie ulic: Kombatantów, Szpitalnej i Miasta Auby, składają się ustalenia zawarte w części tekstowej planu stanowiącą treść uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1) rysunek planu stanowiący część graficzną ustaleń planu, wykonany na mapie zasadniczej w skali 1:1000, będący załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - załącznik nr 2;

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Czeladzi o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.

§ 3. 1. Na rysunku planu obowiązują następujące ustalenia wyrażone graficznie:

1) granice obszaru objętego planem,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbol literowy identyfikujący przeznaczenie podstawowe terenu,

2. Rysunek planu zawiera informacje wynikające z przepisów odrębnych:

1) obszar objęty planem położony jest w granicach udokumentowanych złóż węgla kamiennego "Saturn" i "Grodziec",

2) obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 329 Bytom.

3. Rysunek planu zawiera oznaczenia mające charakter informacyjny:

1) wodociąg O 100;

2) kanalizacja sanitarna;

3) kanalizacja deszczowa;

4) kanalizacja ogólnospławna;

5) sieć gazowa O 200;

6) linia kablowa 6kV;

7) stacja transformatorowa 6/0,4kV;

8) ciepłownicza sieć wysokoparametrowa;

9) ciepłownicza sieć niskoparametrowa;

10) czynny wodociąg magistralny O600;

11) nieczynny wodociąg magistralny O600.

§ 4. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) terenie - należy przez to rozumieć obszar planu wyznaczony liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, ograniczającą część terenu, w obrębie którego możliwe jest wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym dopuszczalne jest wysunięcie poza wyznaczoną linię zabudowy, na odległość nie większą niż 1,5m elementów takich jak nieobudowane balkony, okapy, loggie, ryzality, gzymsy, wykusze, elementy wejść do budynków i inne elementy wystroju architektonicznego elewacji;

3) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

4) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to rozumieć pojęcie terenu biologicznie czynnego zdefiniowanego w § 3 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

5) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć procentowy udział sumy powierzchni budynków w obrysie murów zewnętrznych do powierzchni działki budowlanej;

6) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;

7) wysokości zabudowy - należy przesz to rozumieć wysokość budynku zdefiniowaną w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),

8) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć ustalony planem, przeważający sposób zagospodarowania działki budowlanej;

9) przeznaczeniu uzupełniającym - należy przez to rozumieć inny niż przeznaczenie podstawowe sposób zagospodarowania działki budowlanej, które go uzupełnia i wzbogaca, obejmujący nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;

10) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć sieci przesyłowe (podziemne, naziemne lub nadziemne) urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania i podczyszczania ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji;

11) zabudowie usługowej - należy przez to rozumieć budynki użyteczności publicznej zdefiniowane w przepisach w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z obiektami towarzyszącymi.

12) dachu płaskim - należy przez to rozumieć dach o nachyleniu połaci dachowych do 100;

13) reklamie - należy przez to rozumieć upowszechnianie w jakiejkolwiek wizualnej formie informacji promującej osoby, przedsiębiorstwa, towary, usługi, przedsięwzięcia lub ruchy społeczne;

14) tablicy reklamowej - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

15) urządzeniu reklamowym - należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

16) szyldzie - należy przez to rozumieć tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe informującą o działalności prowadzonej na nieruchomości, na której ta tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe się znajdują.

Dział II.
Ustalenia ogólne i szczególne obowiązujące na całym obszarze objętym planem

§ 5. W obszarze objętym planem, ustala się następujące przeznaczenie podstawowe oraz jego symbol: U -teren zabudowy usługowej.

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

1) Zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

2) Wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

3) Szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

4) Sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

Rozdział 1.
Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 7. 1. Na obszarze objętym planem nakazuje się:

1) kształtowanie zabudowy zgodnie z przeznaczeniem oraz wskaźnikami zagospodarowania terenu ustalonymi w niniejszej uchwale,

2) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy:

a) do zachodniej granicy terenu oznaczonego symbolem U - 15m, zgodnie z rysunkiem planu;

b) do południowej granicy terenu oznaczonego symbolem U - 9 m, zgodnie z rysunkiem planu.

2. Na obszarze objętym planem zakazuje się:

1) lokalizowania zabudowy tymczasowej (za wyjątkiem technicznego zaplecza budowy obiektów i zagospodarowania terenu);

2) lokalizowania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2;

3) lokalizowania stacji paliw;

4) lokalizowania garaży;

5) stosowania jako materiałów elewacyjnych sidingu PCV, blach falistych i trapezowych, bali drewnianych oraz zadaszeń typu strzecha.

3. Na obszarze objętym planem dopuszcza się:

1) lokalizowanie budynków w granicy działki budowlanej lub w odległości 1,5m od granicy,

2) rozbudowę, nadbudowę oraz przebudowę istniejącej zabudowy, przy zachowaniu określonych w planie wskaźników oraz parametrów kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

3) niwelację terenu wyłącznie dla realizacji funkcji podstawowej i uzupełniającej o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków użytkowania działek sąsiednich.

4. Ustala się następujące zasady lokalizacji reklam:

1) zakazuje się stosowania reklam świetlnych o zmiennej treści,

2) zakazuje się umieszczania tablic i urządzeń reklamowych na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej;

3) zakazuje się lokalizowania tablic i urządzeń reklamowych jako wolnostojących obiektów, przy czym zakaz nie dotyczy: masztów flagowych oraz pylonów i totemów reklamowych,

4) dopuszcza się umieszczanie tablic i urządzeń reklamowych na elewacjach budynków w miejscach specjalnie na ten cel zaprojektowanych, a na istniejących budynkach w obrysie ścian poza otworami okiennymi;

5) dopuszcza się umieszczanie na dachach płaskich budynków tablic i urządzeń reklamowych o maksymalnej wysokości 3m;

6) szyldy na budynkach mogą być umieszczane wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru, przy czym dopuszcza się odstępstwo od tej zasady w przypadku szyldów stanowiących znak lub nazwę przedsiębiorcy typu "logo".

Rozdział 2.
Zasady ochrony środowiska i przyrody

§ 8. 1. W zakresie oddziaływania na środowisko ustala się:

1) zakaz realizacji przedsięwzięć stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności ryzyko wystąpienia poważnych awarii;

2) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem przedsięwzięć związanych z realizacją i remontami:

a) dróg publicznych,

c) infrastruktury technicznej,

d) inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej,

3) zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie gospodarowaniem odpadami;

2. Dla ochrony czystości powietrza atmosferycznego ustala się:

1) nakaz stosowania w prowadzonej działalności usługowej instalacji i technologii zapewniających ograniczenie wielkości emisji substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów dopuszczalnych przepisami z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska;

2) stosowanie źródeł ciepła, które spełniają warunki określone w § 11 ust. 4;

3) zakaz wykonywania nawierzchni dróg i miejsc postojowych z materiałów pylących.

3. Dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych ustala się:

1) nakaz ujęcia i oczyszczenia ścieków, w tym wód opadowych i roztopowych z powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, do poziomów określonych w przepisach z zakresu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;

2) nakaz utwardzenia lub uszczelnienia powierzchni zagrożonych zanieczyszczeniem, w tym zagrożonych zanieczyszczeniem substancjami szczególnie szkodliwymi dla środowiska wodnego, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się tych zanieczyszczeń do wód i do ziemi;

3) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu;

4) zakaz magazynowania odpadów bezpośrednio na powierzchni gruntu (bez zabezpieczenia powierzchni przed infiltracją wód powierzchniowych do gleb).

4. W obszarze planu nie występują tereny, dla których na podstawie przepisów odrębnych należy utrzymać dopuszczalne wartości poziomu hałasu.

Rozdział 3.
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych.

§ 9. 1. Wskazuje się udokumentowane złoża kopalin obejmujące cały obszar planu:

1) złoże węgla kamiennego "Saturn",

2) złoże węgla kamiennego "Grodziec".

2. Cały obszar objęty planem położony jest w zasięgu Głównego Użytkowego Piętra Wodonośnego charakteryzującego się brakiem izolacji oraz wysokim stopniem zagrożenia antropogenicznego. Ponadto obszar znajduje się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 329 (zbiornik Bytom), dla którego ustala się zasady ochrony zgodnie z § 8 ust. 3.

3. Na obszarze objętym planem nie występują:

1) tereny górnicze;

2) obszary osuwania się mas ziemnych;

3) obszary szczególnego zagrożenia powodzią.

Rozdział 4.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 10. 1. Powiązanie obszaru objętego planem z zewnętrznym układem komunikacyjnym zapewniają:

1) istniejąca ulica Szpitalna - położona poza obszarem objętym planem - obsługująca bezpośrednio i pośrednio tereny położone w granicach obszaru objętego planem poprzez istniejący zjazd;

2) istniejąca ulica Miasta Auby - położona poza obszarem objętym planem - obsługująca bezpośrednio i pośrednio tereny położone w granicach obszaru objętego planem poprzez istniejący zjazd.

2. W granicach obszaru objętego planem, dopuszcza się lokalizację nie wyznaczonych na rysunku planu dojazdów spełniających wymogi Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

3. Ustala się następujące warunki obsługi komunikacji w zakresie parkowania i sposób ich realizacji:

1) przy realizacji nowego obiektu a także zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie ustala się obowiązek zabezpieczenia na terenie działki odpowiedniej ilości miejsc postojowych, z uwzględnieniem minimalnych wskaźników ustalonym w punkcie 2) oraz dla obsługi załadunku i wyładunku towarów;

2) ustala się następujące minimalne wskaźniki miejsc postojowych dla działki budowlanej stosownie do ich przeznaczenia: 1 miejsce na 50 m2 pow. użytkowej obiektu;

3) dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym, ilość miejsc postojowych zgodnie z ustawą o drogach publicznych;

4) przy realizacji miejsc postojowych - nakazuje się zapewnienie właściwego odwodnienia miejsc postojowych, wykluczające zalewanie nieruchomości sąsiednich oraz zanieczyszczanie wód powierzchniowych i podziemnych;

5) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w formie parkingów podziemnych i wielokondygnacyjnych.

Rozdział 5.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 11. 1. Ustala się następujące zasady realizacji sieci infrastruktury technicznej:

1) pomiędzy linią rozgraniczającą teren a wyznaczoną linią zabudowy;

2) wzdłuż granic nieruchomości lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie;

3) dopuszcza się realizację sieci infrastruktury technicznej w sposób inny niż określony w pkt 1 i 2 jeżeli nie spowoduje to ograniczenia ustalonego planem przeznaczenia terenu.

2. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia terenów i obiektów w wodę:

1) zaopatrzenie w wodę, w tym dla potrzeb ochrony przeciwpożarowej poprzez rozbudowę miejskiego systemu wodociągowego,

2) w bilansach zapotrzebowania w wodę uwzględnić potrzeby ochrony przeciwpożarowej.

3. Ustala się następujące zasady odprowadzania i oczyszczania ścieków:

1) obowiązek odprowadzania ścieków bytowych do systemu kanalizacji miejskiej, zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu gospodarki ściekowej ;

2) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych stosownie do przepisów z zakresu gospodarki ściekowej.

4. Ustala się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł zbiorczych lub indywidualnych, w których uzyskiwanie ciepła następuje wyłącznie w drodze wykorzystania paliw lub technologii proekologicznych przy sprawności spalania minimum 80%.

5. Ustala się zaopatrzenie w gaz poprzez rozbudowę istniejącej sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia.

6. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną poprzez rozbudowę istniejącej sieci elektroenergetycznej wraz ze stacjami transformatorowymi.

7. Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, przepisami ustawy prawo ochrony środowiska oraz przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

8. Na terenach objętych planem dopuszcza się budowę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym teletechnicznych: telekomunikacyjnych linii i sieci radiowych wraz z niezbędnymi obiektami i antenami linii radiowych, stacji bazowych telefonii komórkowej i linii radiowych łączących te stacje.

Rozdział 6.
Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości

§ 12. 1. Na obszarze objętym planem nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości.

2. Ustala się zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości dla ustalonego w planie przeznaczenia terenu:

1) granice działki wyznaczone w kierunku zbliżonym do prostopadłego do układu komunikacyjnego z tolerancją +/-15°;

2) min. powierzchnia działki - 500m2, min. szerokość frontu działki - 20m;

3) parametry nowo wydzielonych działek pod drogi, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej oraz działek wydzielanych w celu regulacji granic lub na poprawę zagospodarowania przyległych nieruchomości, zgodnie z potrzebami realizacji tych przedsięwzięć.

Rozdział 7.
Ustalenia dotyczące stawek procentowych stanowiących podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego

§ 13. Do wszystkich terenów objętych planem ustala się wysokość stawki procentowej, służącej naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu w wysokości 30%

Rozdział 8.
Ustalenia szczegółowe dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenów

§ 14. 1. Dla terenu zabudowy usługowej oznaczonego symbolem U ustala się:

1) Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa.

2) Przeznaczenie uzupełniające: dojazdy, ciągi piesze, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe, sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń urządzona , mała architektura.

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) wysokość zabudowy - do 12m nad poziom terenu;

2) geometria dachów - dachy płaskie lub o nachyleniu połaci dachowych od 300 do 400;

3) powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% powierzchni działki budowlanej;

4) wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy - 60% powierzchni działki budowlanej;

5) wskaźnik intensywności zabudowy - minimum 0,1, maksimum 0,5;

6) gabaryty projektowanej zabudowy usługowej:

a) minimalna szerokość elewacji frontowej budynków usługowych - 8m;

b) minimalna szerokość elewacji frontowej dla pojedynczego kiosku w zorganizowanej zabudowie targowiska - 3m.

3. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nakazuje się zagospodarowanie zielenią urządzoną powierzchni niezabudowanych lub nieutwardzonych części terenów;

2) dopuszcza się lokalizowanie targowiska pod zadaszeniem lub jako zorganizowane kioski o jednolitej architekturze.

Dział III.
Ustalenia końcowe

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź.

§ 16. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 18. Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej miasta Czeladź.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Czeladzi


mgr Jolanta Moćko


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/ 286/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/ 286/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/ 286/2016
Rady Miejskiej w Czeladzi
z dnia 28 stycznia 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe