Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 0050/36/16 Prezydenta Miasta Tychy

z dnia 3 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna, z siedzibą w Tychach przy ul. Kopernika 6

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 oraz art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 ze zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej Św. Anna w 2016 r. w wysokości 3250,46 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu w którym zostało opublikowane.

Prezydent Miasta Tychy


mgr inż. Andrzej Dziuba

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe