Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 141/X/2016 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmian do budżetu powiatu lublinieckiego na 2016 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 235, art. 236 ust. 3 pkt 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.), Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w załączniku nr 1 pn. "Dochody budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2016 r." do Uchwały Nr 120/IX/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2016 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Dokonać zmian w załączniku nr 2 pn. "Wydatki budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2016 r." do Uchwały Nr 120/IX/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2016 rok z późniejszymi zmianami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Dokonać zmiany w załączniku nr 3 pn. "Przychody na 2016 r." do Uchwały Nr 120/IX/2015 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lublinieckiego na 2016 rok z późniejszymi zmianami polegającej na zwiększeniu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 322.828 zł, w tym na pokrycie deficytu 322.828 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet po w/w zmianach wynosi:

- po stronie dochodów- 87.643.382,54 zł

- po stronie przychodów- 1.196.320,00 zł

- po stronie wydatków- 88.196.210,54 zł

- po stronie rozchodów- 643.492,00 zł

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


mgr Jerzy Cyrulik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 141/X/2016
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 10 lutego 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2016 R.

DOCHODY BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2016 R.

Dokładność / kolejność

plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

Razem:

87 685 078,52

68 304,02

110 000,00

87 643 382,54

600

Transport i łączność

1 814 000,00

0,00

110 000,00

1 704 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

1 814 000,00

0,00

110 000,00

1 704 000,00

DOCHODY MAJĄTKOWE

1 775 000,00

0,00

110 000,00

1 665 000,00

Dotacje jst

600 000,00

0,00

110 000,00

490 000,00

PJ

Porozumienia z j.s.t.

600 000,00

0,00

110 000,00

490 000,00

801

Oświata i wychowanie

1 700 296,81

68 304,02

0,00

1 768 600,83

80195

Pozostała działalność

1 672 274,81

68 304,02

0,00

1 740 578,83

DOCHODY BIEŻĄCE

553 250,74

68 304,02

0,00

621 554,76

Dotacje i środki na finansowanie
wydatków na realizację zadań finansowanych z
udziałem środków, o których mowa w art.5 ust 1
pkt 2 i 3

553 250,74

68 304,02

0,00

621 554,76

UE

Programy unijne

553 250,74

68 304,02

0,00

621 554,76


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 141/X/2016
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 10 lutego 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2016 R.

WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBLINIECKIEGO NA 2016 R.

Dokładność / kolejność

plan przed zmianami

zwiększenia

zmniejszenia

plan na dzień

Razem:

87 915 078,52

391 132,02

110 000,00

88 196 210,54

600

Transport i łączność

4 069 000,00

0,00

110 000,00

3 959 000,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

4 068 000,00

0,00

110 000,00

3 958 000,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

2 504 000,00

0,00

110 000,00

2 394 000,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

2 404 000,00

0,00

110 000,00

2 294 000,00

PJ

Porozumienia z j.s.t.

600 000,00

0,00

110 000,00

490 000,00

801

Oświata i wychowanie

23 693 181,31

68 304,02

0,00

23 761 485,33

80195

Pozostała działalność

2 007 589,31

68 304,02

0,00

2 075 893,33

WYDATKI BIEŻĄCE

691 090,74

68 304,02

0,00

759 394,76

Wydatki na programy finansowane z
udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1
pkt 2 i 3

553 250,74

68 304,02

0,00

621 554,76

UE

Programy unijne

553 250,74

68 304,02

0,00

621 554,76

851

Ochrona zdrowia

2 091 703,00

232 448,00

0,00

2 324 151,00

85111

Szpitale ogólne

0,00

232 448,00

0,00

232 448,00

WYDATKI MAJĄTKOWE

0,00

232 448,00

0,00

232 448,00

Inwestycje i zakupy inwestycyjne

0,00

232 448,00

0,00

232 448,00

WW

Zadania własne powiatu

0,00

232 448,00

0,00

232 448,00

852

Pomoc społeczna

23 660 114,31

90 380,00

0,00

23 750 494,31

85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

1 926 534,09

82 460,00

0,00

2 008 994,09

WYDATKI BIEŻĄCE

1 838 992,00

82 460,00

0,00

1 921 452,00

Dotacje na zadanie bieżące

252 367,00

82 460,00

0,00

334 827,00

WW

Zadania własne powiatu

0,00

82 460,00

0,00

82 460,00

85204

Rodziny zastępcze

1 401 918,00

7 920,00

0,00

1 409 838,00

WYDATKI BIEŻĄCE

1 401 918,00

7 920,00

0,00

1 409 838,00

Dotacje na zadanie bieżące

392 518,00

7 920,00

0,00

400 438,00

WW

Zadania własne powiatu

0,00

7 920,00

0,00

7 920,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 141/X/2016
Rady Powiatu w Lublińcu
z dnia 10 lutego 2016 r.

Przychody 2016 roku

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

873 492,00

322 828,00

1 196 320,00

Razem: 873492,0000

Razem: 322828,0000

Razem: 1196320,0000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe