Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/X/2016 Rady Powiatu w Lublińcu

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Lublińcu przy ulicy Sobieskiego 9

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 42 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 618 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr 9/2015 Rady Społecznej SP ZOZ w Lublińcu z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu, Rada Powiatu w Lublińcu uchwala, co następuje:

§ 1.

W Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr 283/XVII/2012 Rady Powiatu w Lublińcu z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Lublińcu przy ul. Sobieskiego 9 wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 wykreśla się zapis w brzmieniu:

(Dz. U. Z 2011r., nr 112, poz. 654 z późn. zm.)"

a wpisuje się zapis w brzmieniu:

(Dz. U. 2015.618 j.t. z późn. zm.)"

2. W § 15 ust. 1 lit. b wykreśla się zapis w brzmieniu:

(Dz. U. 2009r., nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)"

a wpisuje się zapis w brzmieniu:

(Dz. U. 2013.330 j.t. z późn. zm)"

3. W § 15 ust. 1 lit. c wykreśla się zapis w brzmieniu:

(Dz. U. 2009r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)"

a wpisuje się zapis w brzmieniu:

(Dz.U. 2013.885 j.t. z późn. zm)"

§ 2.

W Załączniku nr 1 do Statutu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu:

1. w ust. 1 pkt. 1 wykreśla się zapis w brzmieniu:

oddział gruźlicy i chorób płuc 19 łóżek, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec,
ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

oddział gruźlicy i chorób płuc 19 łóżek, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

2. w ust. 1 pkt. 2 wykreśla się zapis w brzmieniu:

oddział chorób wewnętrznych 35 łóżek, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej, 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

oddział chorób wewnętrznych 35 łóżek, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

3. w ust. 1 pkt. 3 wykreśla się zapis w brzmieniu:

oddział pediatryczny 22 łóżka, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

oddział pediatryczny 22 łóżka, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

4. w ust. 1 pkt. 6 wykreśla się zapis w brzmieniu:

oddział położniczo-ginekologiczny 22 łóżka, w tym: 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, Lubliniec,ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

oddział położniczo - ginekologiczny 22 łóżka, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

5. w ust. 1 pkt. 7 wykreśla się zapis w brzmieniu:

oddział chirurgii ogólnej 30 łóżek, w tym: 18 łóżek chirurgii ogólnej, 2 łóżka intensywnej opieki medycznej, 5 łóżek urazowo - ortopedycznych i 5 łóżek urologicznych, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

oddział chirurgii ogólnej 30 łóżek, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

6. w ust. 1 pkt. 19 wykreśla się zapis w brzmieniu:

zespół transportu sanitarnego, ul. Grunwaldzka 9"

a wprowadza się zapis w brzmieniu:

zespół transportu sanitarnego, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

7. w ust. 2 pkt. 6 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci, Lubliniec, ul Grunwaldzka 9"

8. w ust. 2 pkt. 12 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej, Lubliniec, ul Grunwaldzka 9"

9. w ust. 2 pkt. 13 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia wad postawy, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

10. w ust. 2 pkt. 26 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia wad serca, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

11. w ust. 2 pkt. 27 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia nadciśnienia tętniczego, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

12. w ust. 2 pkt. 29 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia leczenia bólu, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

13. w ust. 2 pkt. 30 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia reumatologiczna, Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9"

14. w ust. 2 pkt. 31 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia chorób zakaźnych, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9"

15. w ust. 2 pkt. 32 wykreśla się zapis w brzmieniu:

poradnia patologii ciąży, Lubliniec, ul. Sobieskiego 9"

§ 3.

Pozostała treść Statutu nie ulega zmianie.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lublińcu

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady


mgr Jerzy Cyrulik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe