Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIX/372/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz. 1651), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach,

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. 1. Pozbawić statusu pomnika przyrody następujące drzewa:

1) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 550 cm (nr rejestru RDOŚ - 1388),

2) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 430 cm (nr rejestru RDOŚ - 1395),

3) Buk pospolity (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 372 cm (nr rejestru RDOŚ - 1381),

usytuowane na działce nr 3541/55, k.m. 2, stanowiącej własność Miasta Katowice, w Katowicach- Giszowcu, na terenie zabytkowego Parku Giszowieckiego, które zostały objęte ochroną na podstawie Rozporządzenia nr 63/95 Wojewody Katowickiego z dnia 25.04.1995r. w sprawie uznania za pomniki przyrody.

2. Pozbawienie drzew statusu pomnika przyrody następuje w związku z utratą wartości przyrodniczych oraz zamiarem zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe