Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 155/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku,
uchwala co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.

2. Stawka opłaty prolongacyjnej wynosi 75 % obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

3. Obniżona stawka odsetek za zwłokę wynosi 50 % stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, ogłoszonej przez Ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 283/XXII/2005 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej (ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 3 marca 2005r. Nr 22, poz. 650).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe