Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 157/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm. ) w związku z art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku

uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Kłobuck w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ulicy 11 Listopada 6 ( pokój nr 25) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, a także w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 4. Traci moc uchwała Nr 254/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27 grudnia 2012 r w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Śl., poz.1390 ).

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2016 roku.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska


Załącznik do Uchwały Nr 157/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY KŁOBUCK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe