Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 158/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) w związku z art. 6r ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kłobucku

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 465/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 27.10.2014 r., w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kłobuck i zagospodarowania tych opadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urzęd. Woj. Śl. z 2014 r., poz. 5591) wprowadza się następującą zmianę:

- w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Stwierdzone przez właścicieli nieruchomości przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Kłobucku w jednej z poniższych form:

1) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Kłobucku ulica 11 Listopada 6, 42-100 Kłobuck;

2) telefonicznie pod numerem 034 317- 40- 43;

3) elektronicznie na adres: mailto:sekretariat@gminaklobuck.pl".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe