Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 160/XIX/2016 Rady Miejskiej w Kłobucku

z dnia 9 lutego 2016r.

w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) , art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia
w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kłobuck.

1) do klas pierwszych szkół podstawowych

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1

Kandydat i jego rodzic /opiekun prawny/ zamieszkują na terenie gminy Kłobuck

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania (zał. Nr 1 do uchwały)

5 pkt


2

Miejsce pracy rodzica/opiekuna prawnego znajduje się
w obwodzie szkoły

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu pracy (zał. Nr 2 do uchwały)

3 pkt

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, gimnazjum lub przedszkola położonych w obwodzie szkoły

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

2 pkt

2) do klas pierwszych gimnazjum

Lp.

Nazwa kryterium

Sposób udokumentowania

Liczba punktów

1

Kandydat spełnia obowiązek szkolny
w szkole podstawowej w miejscowości położonej w obwodzie danego gimnazjum

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

5 pkt

2

Kandydat i jego rodzic / opiekun prawny/ zamieszkują na terenie gminy Kłobuck

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania (zał. Nr 1 do uchwały)

4 pkt

3

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do szkoły podstawowej lub przedszkola położonych w obwodzie gimnazjum

Dane potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej placówki

3 pkt

4

Kandydat ukończył szkołę podstawową z oceną z zachowania co najmniej poprawną

Kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2 pkt

5

Kandydat nie jest w konflikcie
z prawem

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata (zał. Nr 3 do uchwały)

1 pkt

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Kłobucku


Danuta Gosławska


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 160/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o miejscu zamieszkania


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 160/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o zatrudnieniu


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 160/XIX/2016
Rady Miejskiej w Kłobucku
z dnia 9 lutego 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o braku konfliktu kandydata z prawem

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe