Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 15.147.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Krzepice w 2016 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.885: ze zmianami.) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 14.135.2016 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu gminy na 2016 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz. 165), dokonuje się następujących zmian

DOCHODY

OGÓŁEM

W ZŁ

84.952

80.000

DZIAŁ

T R E Ś Ć

Zwiększ

801

Oświata i wychowanie

84.952

80.000

- dochody bieżące

84.952

80.000

w tym:

- wpływy z usług - wpłaty za wyżywienie w przedszkolu - 80.000,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego + 70.000,

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego + 10.000,

- wpływy z różnych dochodów (wpływy z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela) + 4.952

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

4.952

Dz.

Rozdz.

T R E Ś Ć

Zwiększ

Zmniejsz

801

Oświata i wychowanie

4.952

80101

Szkoły podstawowe

3.007

- wydatki bieżące

3.007

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 3.007

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 3.007

80104

Przedszkola

595

- wydatki bieżące

595

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 595

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 595

80110

Gimnazja

1.350

- wydatki bieżące

1.350

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 1.350

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 1.350

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Uzasadnienie

Projekt uchwały wprowadza do budżetu dodatkowe dochody uzyskane przez jednostki oświatowe gminy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe