Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 15.154.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Krzepicach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015, poz. 1515 ze zmianami) w związku z art. 8 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. Z 2015, poz. 460) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1484) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. 1. Nadać nazwę "ulica Tęczowa" drodze wewnętrznej, położonej w Krzepicach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 304/7, 303/7, 303/10, 301/9, 300/3, 299/5, 298/7, 297/7, 297/10, 296/5, 1243/3, 293/3 i 292/5 obręb Kuźniczka, będących własnością Gminy Krzepice.

2. Przebieg ulicy określono na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie, po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Załącznik do Uchwały Nr 15.154.2016
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

Podjęcie uchwały nadającej nazwę nowo powstałej ulicy wewnętrznej pozwoli na wprowadzenie właściwej numeracji porządkowej nieruchomości..

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515 ze zmianami) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, a także wznoszenia pomników należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe