Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/115/16 Rady Gminy Łękawica

z dnia 10 lutego 2016r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/100/15 Rady Gminy Łękawica w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łękawica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 80 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm) Rada Gminy Łękawica uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIV/100/15 Rady Gminy Łękawica z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łękawica przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu
i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Prowadzącemu oddział przedszkolny przy publicznej szkole podstawowej przysługuje z budżetu gminy dotacja na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jednego ucznia w oddziałach przedszkolnych przy publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łękawica, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łękawica"

2) w §4 skreśla się w całości zapis ust.3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica


Krzysztof Pielesz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe